Vyberte stránku

Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská

V roce 2012 byla realizována stavba „Odkanalizování města Rychvald, 4. Stavba, kanalizace Bohumínská“, jednalo se o položení nové splaškové kanalizace podél nově rekonstruované silnice II/471 na ul. Bohumínská. Tato splašková kanalizace byla vybudována ve třech větvích „A“, „C“ a „D“ o celkové délce 1 365,24 m a řeší odvedení splaškové kanalizace pro cca 45 rodinných domů podél ulice Bohumínská.

Finanční podpora projektu:

 • částečně podporován v rámci státní finanční podpory Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“
 • částečně podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Financování stavební části projektu:

 • celkové náklady na stavbu činily: 7 302 374,- Kč
 • dotace z MZE: 2 790 000,- Kč
 • dotace z MSK: 620 000,- Kč
 • vlastní náklady města: 3 892 374,- Kč

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Školní č.p 1513-1515 a na ul. Středová, č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1518, 1519, 5133 v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Akce:                      Snížení energetické náročnosti bytových domů

                                č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533

Číslo programu:    06

Název programu:  Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:             06-15-018

Č. projektu:            CZ.06.2.11/0.0/0.0/15-018/0000355

ID projektu:            117D03H000005

Název výzvy:          16. Výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Celková cena projektu                20.728.767,86Kč

Poskytnutá dotace z IROP           3.848.635,70Kč

Vlastní zdroje města                   16.880.132,16Kč

Termín realizace:   rok 2017 – 2018

Komunikace pro pěší na ul. Michálkovická v Rychvaldě – 3. etapa

Jedná se o novostavbu komunikace pro pěší v dopravně zatíženém úseku silnice III/4724 ul. Michálkovická, umístěnou v nezpevněné krajnici, v šířce 1,5 m a délce 1 208 m, plochy 1 831 m2. Nový chodník bude zřízen v úseku od ulice Eden po bývalou školu na Podlesí. Vzhledem k tomu, že se jedná o část silnice, na jejíž trase jsou autobusové zastávky a v těsné blízkosti zástavba individuálním bydlením, je tento úsek chodníku potřebný a přispěje k bezpečnosti pohybu pěších. Na trase nového chodníku budou zřízeny 4 přechody pro chodce se speciálním osvětlením.

Projekt je podporován ze Státního rozpočtu, Programu 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298223 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Výše podpory je stanovena na pevnou částku 3 000 000 Kč z celkových výdajů ve výši 6 500 000 Kč.

Financování stavební části projektu

 • celkový rozpočet projektu 6 500 000,- Kč
 • podpora z ROP 3 000 000,- Kč
 • vlastní zdroje města 3 500 000,- Kč

Regenerace panelového sídliště Rychvald

V červnu letošního roku bude zahájena další navazující etapa stavebních prací na sídlišti našeho města a to rekonstrukce komunikací pro pěší k bytovým domům a veřejného osvětlení na ul. Středové.

Akce bude z 50 % celkových nákladů tj. 2 538 739,48 Kč financována z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích s více než 150 byty.

Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák

V květnu byly zahájeny stavební práce na revitalizaci dolní části vodního toku Gurňák situovaného podél ul. Orlovská. Stavba řeší otevření koryta v celkové délce 120 m v úseku mezi sjezdem na ulici Lípová a silničním mostem přes Rychvaldskou Stružku, opevnění břehů nového koryta a náhradní výsadbu vhodné zeleně. Zakázka bude dokončena v červenci t.r.

Jedná se o nápravu v minulosti nevhodně upraveného vodního toku, který negativně ovlivnil vodní režim v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní a větrné eroze. Realizací projektu dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dolní části vodního toku, vytvoření přírodního prostředí pro faunu a floru, zamezení eroze půdy a zvýšení kapacity vodního toku při extrémních povětrnostních podmínkách.

Stavba je dotována z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního prostředí do výše 90% uznatelných nákladů. Náklady na pořízení stavby činí podle smlouvy o dílo 3,593.741 Kč, z toho jsou 3,381.480,- Kč uznatelnými náklady. Podíl města na pořízení investice je 550.409 Kč. Na pokrytí vlastních nákladů jsme obdrželi z Moravskoslezského kraje další dotaci ve výši 169.074,- Kč, město tedy do úpravy toku investuje pouhých 381.335,- Kč.

Finanční toky

Celkové náklady akce: 3 593 741,- Kč, z toho:

 • uznatelné náklady (základ pro výpočet podpory) 3 381 480,- (100 %)
  z toho:
  • dotace ERDF 2 874 258 85%
  • dotace SFZP 169 074 5%
  • vlastní zdroje 338 148 10% 100% z toho:
  • dotace Moravskoslezský kraj 169 074 50%
  • rozpočet města 169 074 50%
 • neuznatelné náklady – 212 261,-
  z toho:
  • rozpočet města 212 261,-

Nástavba a přístavba MŠ č.p. 1500 v Rychvaldě

Realizace projektu nástavby a přístavby MŠ č.p. 1500 povede k vytvoření prostředí pro děti předškolního věku odpovídajícího současným hygienickým nárokům a obecně technickým požadavkům na vybrané druhy staveb, vytvoří podmínky pro snadnější začlenění a uplatnění znevýhodněné skupiny, tj. rodičů po rodičovské dovolené, na trhu práce, zpřístupní veřejnou budovu imobilním osobám, bude mít pozitivní vliv na životní prostředí snížením spotřeby energií a tím emisí skleníkových plynů, eliminací záboru zemědělské půdy a dosáhne požadované úrovně čištění produkovaných odpadních vod.

Původní vrchní stavba budovy bude demolována, na sanovanou spodní stavbu se provede dvoupodlažní nástavba a přístavba nové školky s kapacitou pro 24 dětí. Interiér předškolního zařízení bude po dokončení stavby doplněn novým nábytkem.

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Výše podpory je stanovena na 92,5% uznatelných nákladů, tj. 9 239 555 Kč z celkových výdajů ve výši 9 988 709 Kč.

Financování stavební části projektu

 • celkový rozpočet projektu 9 988 709,- Kč (100 %)
 • podpora z ROP 9 239 555,- Kč (92,5 %)
 • vlastní zdroje města 749 154,- Kč (7,5 %)

Modernizace vybavení

 • vlastní zdroje města 287 574,- Kč