Vyberte stránku

Tajemník Městského úřadu Rychvald byl odvolán z funkce

Dne 29.3.2022 byl odvolán z funkce tajemníka Městského úřadu Rychvald pan Bc. Lubomír Klaput.

Podle ustanovení § 103 odst. 3 ObZ starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem. Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje udělil souhlas s odvoláním Tajemníka Městského úřadu Rychvald (dále i jen jako „Souhlas“).

V Souhlasu se uvádí mimo jiné „je zcela zjevné, že tajemník městského úřadu jako vedoucí úředník a statutární zástupce zaměstnavatele dlouhodobě podcenil své povinnosti řídit plnění úkolů městského úřadu, jakož i vytváření podmínek pro jejich plnění. Svým přístupem dlouhodobě porušuje závažným způsobem své zákonem stanovené povinnosti. Neutěšený stav městského úřadu, jakož i špatný stav zabezpečení majetku městského úřadu jsou potvrzeny Auditem a IT Analýzou realizovanými v druhé polovině roku 2021.“

Z uvedených důvodů ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyhověl žádosti starosty města Rychvald, o udělení souhlasu s odvoláním tajemníka městského úřadu, a udělil souhlas ředitele krajského úřadu starostovi města Rychvald s odvoláním pana Bc. Lubomíra Klaputa, z funkce tajemníka Městského úřadu Rychvald, a to pro naplnění odvolacího důvodu podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanoveními § 16 odst. 1 písm. a), b), g) a odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále také „zákon č. 312/2002 Sb.“ nebo „ZÚÚSC“) a ve spojení s ustanovením § 302 písm. a), b), c) e), f) a g), § 248 a § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a dále příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Milan Starostka
starosta města Rychvald

Úřad varuje podnikatele před klamavými praktikami

Podnikatelé musí být neustále ve střehu. Mnozí z nich krátce po získání živnostenského oprávnění, ale i v průběhu podnikání čelí klamavým obchodním praktikám ze strany některých katalogových společností.

Zpozornět by měli podnikatelé zejména ve chvíli, kdy jim přijde do schránky dopis s nabídkou na zapsání společnosti do rejstříku. „Dopis, který podnikatelé dostanou, vždy vypadá velmi oficiálně a závazně. Jeho příjemci tak často podlehnou dojmu, že jde o nějakou státní instituci, do které se musí zaregistrovat a současně za to zaplatit,“ vysvětluje Dalibor Duda z právního a živnostenského odboru Městského úřadu v Bohumíně.

Hospodářská komora nicméně upozorňuje, že se jedná jen o skrytou komerční nabídku. Jediným nutným zákonným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je zákonem stanovená částka 1.000 Kč.

K dopisům, pod nimiž je podepsán například Rejstřík obchodů a živností, nebo Česká komora firem a živnostníků, bývá přiložena i složenka. Částky za zápis do rejstříku se různí, pohybují se však zpravidla v řádech tisíců korun.

Úředníci z právního a živnostenského odboru bohumínské radnice na tyto nabídky upozorňují několik let, přesto v poslední době zaznamenali jejich nárůst. „Doporučujeme všem podnikatelům maximální obezřetnost! Pro více informací kontaktujte živnostenský úřad,“ poradil Dalibor Duda.

Bc. Petr Wojnar
pracovník vztahů k veřejnosti
odbor organizační
Městský úřad Bohumín

Dobrovolní hasiči z Rychvaldu pořádali netradiční Josefovskou soutěž v požárním útoku

RYCHVALD – Dobrovolní hasiči z Rychvaldu pořádali na Josefa u své zbrojnice poněkud netradiční soutěž v požárním útoku.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Já zdravím v krásném slunečném dni. Přeji všem Josefům všechno nejlepší a k této příležitosti se pořádá hasičská soutěž, kdy vlastně je to soutěž družstev dospělých a máme tu i z polských Křižovic hasiče, takže já jim přeju, aby všechno proběhlo krásně.“

Rudolf Helis (náměstek starostky SDH Rychvald): „Od roku 2005 pořádáme tuhletu netradiční hasičskou soutěž. Nazvali jsme ji přátelskou Josefovskou, děláme to zpravidla na Josefa. Je takový takové české jméno, tak jsme si říkají teď ideální příležitost udělat zrovna tuhletu dobu. Počasí někdy vychází sněhové, dneska nám zrovna vyšlo krásné počasí, což super. Sešla se tady spousta soutěžních družstev. V podstatě od roku 2005 tuto soutěž pořádáme. Díky družstva z Doubravy se tady stala taková tradice, že to máme iputovní pohár, což je láhev pepermitky zelené, kterou si tady předáváme každým rokem. No a soutěž je speciální v tom, že není běžná jako každá jiná hasičská soutěž, nýbrž jsou tady různé překvapení, jakože třebas letos taháme hadice pod schodama, máme tady zavřenou bránu, kterou si musí soutěžící otevřít při odstartování a plní úkoly, tak jak u každé jiné soutěže. Snažíme se to udělat tak, aby to bylo prostě, jako kdyby to bylo u reálného zásahu, aby prostě ti hasiči věděli, že není to jenom o tom odběhnout to s těma hadicema, ale aby opravdu museli plnit nějaké úkoly navíc.“

Vítězem letošního ročníku se stali hasiči z Doubravy.

SVOZ BIOODPADU 2022

Počínaje 29. březnem 2022 bude probíhat svoz BIO odpadů – hnědé popelnice.
Svozy budou probíhat pravidelně co 14 dnů, vždy v úterky a středy.

Drábek Tomáš
Městský úřad Rychvald,
Odbor stavební a životního prostředí

Termíny svozu:

29.3. – 30.3.
12.4. – 13.4.
26.4.– 27.4.
10.5-11.5
24.5. – 25.5.
7.6. – 8.6.
21.6. – 22.6.
5.7. – 6.7.
19.7. – 20.7.
2.8. – 3.8.
16.8. – 17.8.
30.8. – 31. 8.
13.9. – 14.9.
27.9.– 28.9.
11.10. – 12.10.
25.10. – 26.10.
8.11. – 9.11.
22.11. – 23.11.
6.12. – 7.12.