Vyberte stránku

Zkvalitnění bezpečnosti a kontroly na Sběrném dvoře v Rychvaldě

Městský úřad Rychvald ve spolupráci se Službami města Rychvald z důvodu nedostatečného osvětlení a nutného rozšíření kamerového systému v areálu Sběrného dvora Rychvald využil možnost a zažádal u společnosti ELEKTROWIN a. s., o poskytnutí odměny z Motivačního programu 2022 pro spolupracující města a obce.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 30 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 530 000 tun. Pro občany města Rychvald zajišťuje zpětný odběr zařízení pro tepelnou výměnu, obrazovek, světelných zdrojů, velkých i malých zařízení a také malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení.

Díky získání odměny z Motivačního programu 2022, společnosti ELEKTROWIN a. s. ve výši 29.825,29 Kč, byly v areálu Sběrného dvora Rychvald nainstalovány dvě výkonnější LED svítidla a stávající kamerový systém rozšířen o dvě nové kamery.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Rychvald touto cestou děkuje všem občanům, kteří třídí své odpady, ekologicky likvidují elektrozařízení odvozem do Sběrného dvora a podporují tak možnost získávání těchto odměn a dotací, využívaných k dalšímu rozvoji odpadového hospodářství v našem městě.

Jana Vehovská
odbor stavební a životního prostředí

Zimní údržba

Kontakt na dispečera zimní údržby je uvedený v kalendáři města Rychvald. Pro ty, kteří kalendář nemají uvádíme tel. č. zde : 731 414 250.

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou o tuto službu požádat u dispečera zimní údržby jeden den předem na výše uvedeném telefonním čísle (od 7,00 do 14,00 hod.) Tato služba je poskytována bez nároku na náklady.

Zároveň vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude moct být provedena na této komunikaci zimní údržba. S tím souvisí i odvoz komunálního odpadu. Jedná se především o ul. Stará kolonie, ul. Červená kolonie, ul. Finské domky.

Vladimíra Skupníková

vedoucí odboru investic a správy majetku

Informace pro občany – Kalendáře 2023

Oznamujeme všem občanům města Rychvald, že kalendáře 2023 budou roznášet Služby města Rychvald v 51. kalendářním týdnu do vašich schránek.

Ti občané, kteří nenajdou kalendář ve svých schránkách, budou moci si ho vyzvednout osobně v přízemí MěÚ u p. Sargankové – odbor organizační, a to i v období od 27. 12. – 30. 12. 2022.

(jedná se především o ty domácnosti, kde není dostupná schránka anebo jsou 2 rodiny na jednom čísle popisném).
D
ěkujeme za pochopení

Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka pomůže seniorům i záchranným složkám

Moravskoslezský kraj přichází s novým projektem zaměřeným na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. Jedná se o speciální obálku do lednice, která slouží k předání důležitých informací složkám záchranného systému – hasičům, zdravotníkům či policii v případě, že se senior ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve své domácnosti, např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnutí efektivní pomoci.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému). Pokyny k vyplnění formuláře najdete v příloze.
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
IN.F.Obálky si mohou zájemci vyzvednout v úředních dnech na Městském úřadě v Rychvaldě, kancelář č. 4 v přízemí – úsek sociální, k dispozici je 50 ks.
Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce) nepověřili žádné osoby, ani organizace kontrolou IN.F.Obálek! Proto žádné osoby, které by chtěly takto konat, NEVPOUŠTĚJTE DO SVÝCH DOMOVŮ!!!
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Pozvánka na vítání občánků – únor

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy, které se bude konat dne 11.02.2023.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 31.01.2023 (úterý):

  1. osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci
  2. na webových stránkách města Rychvaldu, zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s upřesněním času konání.

Další plánované termíny jsou stanoveny na tyto dny:
11.3., 13.5., 10.6., 23.9.,11.11.,9.12.2023

Iveta Rozsívalová,
matrikářka