Vyberte stránku

ORGANIZAČNÍ

Dokumenty ke stažení ZDE.

V kompetenci organizačního odboru je především:

úsek sociální, evidence o pobytu občanů, vedení přestupkové agendy,

vedení evidence stížností, činnost matriky

 Úsek sociální

  Péče o rodinu a děti

  1. Poradenská a výchovná činnost
  2. V rámci sociálně-právní ochrany dětí působení v rodinách na rodiče, kteří neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
  3. Projednávání s rodiči, odstranění nedostatků ve výchově a v chování dětí
  4. Sledování vývoje a výchovy ohrožených dětí
  5. V případě nutnosti oznamování zjištěných skutečností v ohrožených rodinách pověřenému úřadu
  6. Pečovatelská služba

  Péče o zdravotně postižené a staré občany

  1. Poradenská činnost
  2. Pečovatelská služba
  3. Sepisování žádostí o umístění v DPS
  4. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

  Péče o občany, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí

  1. Poradenská činnost
  2. Bezprostřední individuální pomoc

  Matriční úřad – poplatky

  • Nejčastější používané správní poplatky na úseku matriky dle zák.č.634/2004 Sb.:
   • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin na konkrétní zápis  : 50,-Kč za každou matriční událost
   • Vyhledávání v matričních knihách – za každou započatou hodinu 200,-Kč
   • Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu : 100,-Kč
   • Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, atd. : 30,-Kč za každou i započatou stránku
   • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině : 30,-Kč za každý podpis
   • Vydání povolení změny
   • a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější : 100,-Kč
   • b) jména nebo příjmení v ostatních případech : 1000,-Kč
   • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost : 1000,-Kč
   • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství : 500,-Kč

  KPOZ

  • spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti. Podílí se na přípravách organizačních a programových (vede evidenci každoročních jubilantů, nových Rychvalďáčků, organizuje přípravu jubilejních svateb, slavnostní vyřazení žáků 9.tříd, přijetí žáků 1.tříd, přijetí dárců krve,podílí se na zajištění upomínkových předmětů na tyto akce, vede rozpočet KPOZ,atd.)
  • zabezpečuje vyvěšení praporů k významným výročím

  ARCHIV

  • zajišťuje dohled na výkon spisové a archivní služby u MěÚ Rychvald
  • přejímá archiválie odborů MěÚ, zabezpečuje jejich trvalé uložení do spisovny MěÚ a všestrannou péči o ně
  • zajišťuje jejich zpracování pro Státní archiv v Karviné dle spisového a skartačního řádu MěÚ Rychvald

  Evidence o pobytu občanů

  Přihlášení státních občanů ČR k trvalému pobytu.

  Vydání potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

  Výběr správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění – ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  Vedení záznamů:

    • narození, úmrtí, stěhování, uzavření manželství, vznik partnerství, změny příjmení
    • zákazu pobytu o místě,  změně a době jeho trvání
    • rozhodnutí soudu  o omezení svéprávnosti a změn
    • o doručovací adrese písemnosti

  Poskytnutí údajů z informačního systému.

  Provedení opravy nebo doplnění údajů zpracovaných v informačním systému na žádost občana.

  Rozhodnutí o zrušení údaje  o místu trvalého pobytu.

   

  Činnost z úseku matriky

  • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí.
  • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
  • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
  • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, určení otcovství, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
  • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení
  • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
  • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
  • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
  • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
  • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
  • provádí a zajišťuje svatební obřady
  • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
  • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
  • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
  • připravuje akce komise pro občanské záležitosti

  Informace pro snoubence

  Rada Města Rychvaldu na své 96. schůzi dne 11.05. 2021 usnesením č.96/4 stanovila  dny pro uzavírání sňatečných obřadů na stanoveném místě „obřadní síň“

  mimo neděli, 24.12. a 31.12. a mimo dny státem uznávaných svátků :

  Stanovené termíny pro rok 2023:

  PÁTEK SOBOTA PÁTEK SOBOTA
  06.01. 07.01 20.01. 21.01.
  03.02. 04.02. 17.02. 18.02.
  03.03. 04.03. 17.03. 18.03.
  14.04. 15.04. 28.04. 29.04.
  05.05. 06.05. 19.05. 20.05.
  02.06. 03.06. 16.06. 17.06.
  01.07. 14.07. 15.07.
  04.08. 05.08. 18.08. 19.08.
  01.09. 02.09. 15.09. 16.09.
  06.10. 07.10. 20.10. 21.10.
  03.11. 04.11. 24.11. 25.11.
  01.12. 02.12. 15.12. 16.12.

  Sňatečné obřady se uskuteční v časech od 9:00-13:00 hodin v půlhodinových intervalech tak, aby na sebe navazovaly.

  Upozorňujeme snoubence, že nejdříve je třeba ověřit a zajistit volný termín na matričním úřadě, a posléze rezervovat další – restaurace, kosmetiku, fotografa apod.

  V ostatních dnech lze povolit uzavření manželství pouze na základě domluvy s matrikářkou z důvodu provozního a personálního zajištění obřadu. V těch případech se hradí správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a místo ve výši 1000,-Kč podle položky 12 písm.c) sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  Kontakty

  Jméno
  vedoucí odboru, evidence obyvatel
  Jana Sarganková
  sekretariát, přestupky
  Bc. Lena Koláková
  matrika, podatelna
  Iveta Rozsívalová
  recepce
  Jana Kiková
  řidič
  Dům s pečovatelskou službou Rychvald
  pečovatelka
  Iva Sasoňová
  pečovatelka
  Iveta Greňová
  pečovatelka
  Svatava Adamčíková
  pečovatelka
  Denisa Musilová
  Telefon
  vedoucí odboru, evidence obyvatel
  596 543 037
  sekretariát, přestupky
  596 543 043
  matrika, podatelna
  596 543 040
  recepce
  596 543 042
  řidič
  Dům s pečovatelskou službou Rychvald
  pečovatelka
  596 547 231
  pečovatelka
  596 547 231
  pečovatelka
  596 547 231
  pečovatelka
  596 547 231
  Email
  vedoucí odboru, evidence obyvatel
  sargankova@rychvald.cz
  sekretariát, přestupky
  kolakova@rychvald.cz
  matrika, podatelna
  rozsivalova@rychvald.cz
  recepce
  kikova@rychvald.cz
  řidič
  Dům s pečovatelskou službou Rychvald
  pečovatelka
  pečovatelka
  pečovatelka
  pečovatelka