Vyberte stránku

ORGANIZAČNÍ

Dokumenty ke stažení ZDE.

V kompetenci organizačního odboru je především:

úsek sociální, evidence o pobytu občanů, vedení přestupkové agendy,

vedení evidence stížností, činnost matriky

 Úsek sociální

  Péče o rodinu a děti

  1. Poradenská a výchovná činnost
  2. V rámci sociálně-právní ochrany dětí působení v rodinách na rodiče, kteří neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
  3. Projednávání s rodiči, odstranění nedostatků ve výchově a v chování dětí
  4. Sledování vývoje a výchovy ohrožených dětí
  5. V případě nutnosti oznamování zjištěných skutečností v ohrožených rodinách pověřenému úřadu
  6. Pečovatelská služba

  Péče o zdravotně postižené a staré občany

  1. Poradenská činnost
  2. Pečovatelská služba
  3. Sepisování žádostí o umístění v DPS
  4. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

  Péče o občany, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí

  1. Poradenská činnost
  2. Bezprostřední individuální pomoc

  Matriční úřad – poplatky

  • Provozní poplatek –  uzavření manželství v obřadní síni 400,-Kč
  • Rada města Rychvald na svém 119. schůzi dne 08.10.2018 stanovila usn.č.119/3. místo určené pro konání slavnostních obřadů obřadní v budově městského úřadu a dobu pro uzavírání manželství čtvrtek, pátek a sobotu v době od 9,00-13,00 hodin v půlhodinových intervalech.
  • Nejčastější používané správní poplatky na úseku matriky dle zák.č.634/2004 Sb.:
    • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin na konkrétní zápis  : 50,-Kč za každou matriční událost
    • Vyhledávání v matričních knihách – za každou započatou hodinu 200,-Kč
    • Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu : 100,-Kč
    • Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie,atd. : 30,-Kč za každou i započatou stránku
    • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině : 30,-Kč za každý podpis
    • Vydání povolení změny
    • a) příjmení hanlivého,výstředního,směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější : 100,-Kč
    • b) jména nebo příjmení v ostatních případech : 1000,-Kč
    • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost : 1000,-Kč

   Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství : 500,-Kč

  Evidence o pobytu občanů

  přihlašování k trvalému pobytu

  poskytování písemných informací o místech pobytů občanů na základě písemné žádosti státních orgánů

  vystavování potvrzení o žití pro občany, kteří pobírají důchod ze zahraničí

  správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb. – ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku)

  Matriční úřad

  • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí.
  • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
  • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
  • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, určení otcovství, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
  • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení
  • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
  • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
  • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
  • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
  • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
  • provádí a zajišťuje svatební obřady
  • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
  • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
  • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
  • připravuje akce komise pro občanské záležitosti

   

  KPOZ

  • spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti. Podílí se na přípravách organizačních a programových (vede evidenci každoročních jubilantů, nových Rychvalďáčků, organizuje přípravu jubilejních svateb, slavnostní vyřazení žáků 9.tříd, přijetí žáků 1.tříd, přijetí dárců krve,podílí se na zajištění upomínkových předmětů na tyto akce, vede rozpočet KPOZ,atd.)
  • zabezpečuje vyvěšení praporů k významným výročím

  ARCHIV

  • zajišťuje dohled na výkon spisové a archivní služby u MěÚ Rychvald
  • přejímá archiválie odborů MěÚ, zabezpečuje jejich trvalé uložení do spisovny MěÚ a všestrannou péči o ně
  • zajišťuje jejich zpracování pro Státní archiv v Karviné dle spisového a skartačního řádu MěÚ Rychvald

  Kontakty

  vedoucí odboru, evidence obyvatel
  Jméno
  Jana Sarganková
  Telefon
  596 543 037
  Email
  sargankova@rychvald.cz
  sekretariát, přestupky
  Jméno
  Bc. Lena Koláková
  Telefon
  596 543 043
  Email
  kolakova@rychvald.cz
  matrika, podatelna
  Jméno
  Iveta Rozsívalová
  Telefon
  596 543 040
  Email
  rozsivalova@rychvald.cz
  recepce
  Jméno
  Jana Kiková
  Telefon
  596 543 042
  Email
  kikova@rychvald.cz
  řidič
  Jméno
  Josef Kováčik
  Telefon
  604 701 512
  Email
  kovacik@rychvald.cz
  Dům s pečovatelskou službou Rychvald
  Jméno
  Telefon
  Email
  pečovatelka
  Jméno

  Iva Sasoňová

  Telefon

  596 547 231

  Email
  pečovatelka
  Jméno
  Iveta Greňová
  Telefon
  596 547 231
  Email
  pečovatelka
  Jméno
  Svatava Adamčíková
  Telefon
  596 547 231
  Email