Vyberte stránku

Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák

V květnu byly zahájeny stavební práce na revitalizaci dolní části vodního toku Gurňák situovaného podél ul. Orlovská. Stavba řeší otevření koryta v celkové délce 120 m v úseku mezi sjezdem na ulici Lípová a silničním mostem přes Rychvaldskou Stružku, opevnění břehů nového koryta a náhradní výsadbu vhodné zeleně. Zakázka bude dokončena v červenci t.r.

Jedná se o nápravu v minulosti nevhodně upraveného vodního toku, který negativně ovlivnil vodní režim v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní a větrné eroze. Realizací projektu dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dolní části vodního toku, vytvoření přírodního prostředí pro faunu a floru, zamezení eroze půdy a zvýšení kapacity vodního toku při extrémních povětrnostních podmínkách.

Stavba je dotována z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního prostředí do výše 90% uznatelných nákladů. Náklady na pořízení stavby činí podle smlouvy o dílo 3,593.741 Kč, z toho jsou 3,381.480,- Kč uznatelnými náklady. Podíl města na pořízení investice je 550.409 Kč. Na pokrytí vlastních nákladů jsme obdrželi z Moravskoslezského kraje další dotaci ve výši 169.074,- Kč, město tedy do úpravy toku investuje pouhých 381.335,- Kč.

Finanční toky

Celkové náklady akce: 3 593 741,- Kč, z toho:

 • uznatelné náklady (základ pro výpočet podpory) 3 381 480,- (100 %)
  z toho:
  • dotace ERDF 2 874 258 85%
  • dotace SFZP 169 074 5%
  • vlastní zdroje 338 148 10% 100% z toho:
  • dotace Moravskoslezský kraj 169 074 50%
  • rozpočet města 169 074 50%
 • neuznatelné náklady – 212 261,-
  z toho:
  • rozpočet města 212 261,-
Share This