Vyberte stránku

INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Dokumenty ke stažení ZDE.

Majetková správa

Informace o bytovém fondu

Odbor má ve správě celkem 38 domů a 479 bytů, z toho:

 • 445 bytů standard
 • 34 bytů se sníženou kvalitou

Opravy a údržbu bytového fondu odbor zajišťuje prostřednictvím společnosti Služby města Rychvald, spol. s r.o., a ostatních dodavatelů formou dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Města Rychvald. Roční rozpočet na opravy a údržbu bytového fondu činí 4,30 mil. Kč.

Rekonstrukcí bývalé školy na Michálkovické ulici čp. 463 byla rozšířena nabídka městských bytů o 11 bytů příjmově vymezeným osobám.

Informace o nebytových prostorách

Město má uzavřeno 48 nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů. Záměry na pronájmy uvolněných nebytových prostorů, po schválení radou města, jsou vyvěšeny dle zákona o obcích na úředních deskách, informačních tabulích a webovém serveru města. Roční rozpočet na opravy a údržbu nebytových prostorů činí 1,05 mil. Kč.

Pohřebiště

Zajišťuje pohřby neidentifikovaných nebo opuštěných zemřelých a nalezených lidských pozůstatků na území města, jejichž pohřbení nikdo neobstaral.

Investice a rozvoj města

Investice

 1. připravuje návrhy na velké opravy a investiční výstavbu na území města
 2. provádí vyhledávání a posuzování vhodných zdrojů příjmů k zajištění kofinancování projektů a investičních záměrů města
 3. zabezpečuje projektovou přípravu velkých oprav a investičních akcí
 4. organizuje zadávaní veřejných zakázek, tj. připravuje podklady, zpracovává návrhy zadání a zajišťuje průběh zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění“
 5. zajišťuje realizaci akce v souladu s uzavřeným smluvním vztahem
 6. provádí za objednatele inženýrskou činnost a technický dozor
 7. kontroluje dodržování všech podmínek a termínů smlouvy a podává návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli veřejné zakázky

Veřejné osvětlení

1. zajišťuje správu, opravy a údržbu veřejného osvětlení vč. vánoční výzdoby města

2. vede majetkovou evidenci veřejného osvětlení

Rozvoj města

 1. vypracovává a předkládá iniciativní náměty, rozbory a studie o možnostech využívání přírodních a ekonomických podmínek pro rozvoj územního obvodu obce orgánům města
 2. realizuje schválený program rozvoje města na svěřených úsecích

Místní komunikace

 1. zajišťuje správu, opravy a údržbu místních a veřejných účelových komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a přechodů pro chodce, mostů, lávek a propustků včetně provádění mostních prohlídek
 2. zajišťuje správu, opravy a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, retardérů, označníků, městských cyklistických tras
 3. vede majetkovou evidenci místních komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a přechodů pro chodce, svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, retardérů, označníků, městských cyklistických tras , mostů, lávek a propustků
 4. připravuje návrh Plánu zimní údržby MK

Doprava

 1. tvoří koncepci rozvoje dopravních systémů a komplexně řeší a smluvně zajišťuje dopravní obslužnost obce
 2. sestavuje plány výstavby a rekonstrukcí místních komunikací

Kontakty

Jméno
vedoucí odboru, správa veřejného osvětlení, správa místních a účelových komunikací, zimní údržba, veřejná autobusová doprava
Vladimíra Skupníková
investice a rozvoj města
Jiří Jendřejčík
investice a rozvoj města
Ing. Jan Szweda
Telefon
vedoucí odboru, správa veřejného osvětlení, správa místních a účelových komunikací, zimní údržba, veřejná autobusová doprava
596 543 036
investice a rozvoj města
596 543 041
investice a rozvoj města
596 543 044
Email
vedoucí odboru, správa veřejného osvětlení, správa místních a účelových komunikací, zimní údržba, veřejná autobusová doprava
skupnikova@rychvald.cz
investice a rozvoj města
jendrejcik@rychvald.cz
investice a rozvoj města
szweda@rychvald.cz
vedoucí oddělení správy majetkunájmy nebytových prostorů, převody a nabytí pozemků
Jméno
Irena Kubíčková
Telefon
596 543 051
Email
kubickova@rychvald.cz
věcná břemena, nájmy pozemků, souhlasy účastníka řízení
Jméno
Marcela Obadalová
Telefon
596 543 056
Email
obadalova@rychvald.cz
nájemné a údržba byt. a nebyt. fondu
Jméno
Petra Kellnerová
Telefon
596 543 034
Email
kellnerova@rychvald.cz
údržba byt. a nebyt. fondu, hlášení závad
Jméno
Lucie Jendřejková
Telefon
596 543 047
Email
jendrejkova@rychvald.cz