Vyberte stránku

Operační program životního prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských fondů přes 5 miliard euro. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky, další část finančních prostředků ve výši 7,5 % pokrývá Fond a státní rozpočet. Příjemci pak mohou obdržet celkovou podporu ve výši 92,5 % z uznatelných výdajů. Pojmem uznatelný výdaj je finanční výdaj bezprostředně související s cílem projektu.

Operační program Životní prostředí je rozdělen na sedm tzv. prioritních os, pro naše město jsou relevantní především Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, která podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, podporující projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie např. snížením energetické náročnosti veřejných budov a Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, zaměřená na projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Do 2. výzvy k předkládání žádosti o podporu z OP ŽP jsme se přihlásili dvěmi projekty, a to stavebními úpravami mateřské školy na sídlišti, spočívajícími v komplexním zateplení obvodového pláště budovy a revitalizací dolního toku vodoteče Gurňák, zaměřenou na znovuotevření koryta a zpevnění dna potoka. Investice do objektu mateřské školy představují celkovou částku 9,707 mil. Kč, z toho podíl uznatelných výdajů činí 8,025 mil. Kč, dotace ve výši 92,5 % způsobilých výdajů představuje 7,223 mil. Kč. Nutné dofinancování akce ve výši 2,484 mil. Kč (1,681 mil. Kč nezpůsobilých výdajů a 803 tis. Kč vlastních zdrojů) zabezpečíme z letošního rozpočtu města. Obdobně u revitalizace toku Gurňák celkové náklady jsou 5,030 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 4,806 mil. Kč, podíl dotace 4,326 mil. Kč, vlastních zdroje vč. nezpůsobilých výdajů 704 tis. Kč.

Obě žádosti o podporu z OP ŽP již úspěšně prošly formální kontrolou a posouzením přijatelnosti projektu. Zprostředkující subjekt operačního programu Státní fond životního prostředí projekty akceptoval a doporučil Řídícímu orgánu jejich schválení k poskytnutí podpory.

Share This