Vyberte stránku

FINANČNÍ

V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly v oblasti rozpočtu, účetnictví, pokladní služby, inventarizace majetku, kontroly hospodaření města a příspěvkových organizací zřízených městem Rychvald a při poskytování dotací.

V přenesené působnosti odbor zabezpečuje činnosti na úseku správy místních poplatků. Vydává rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů na území města Rychvaldu podle § 2 písm. e) zák.č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a jako účastník řízení podává Ministerstvu financí jako příslušnému správnímu úřadu podle § 50 odst. 3 vyjádření k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry.

 Úsek účetnictví

 • vede účetnictví výdajů, příjmů, nákladů a výnosů a sestavuje účetní závěrky
 • vede účetnictví o stavu a pohybu majetku a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
 • vede evidenci došlých faktur
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy
 • zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schváleným rozpočtem
 • koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku, závazků a pohledávek města
 • účtuje o pořízení majetku
 • zpracovává podklady pro přiznání daně z přidané hodnoty
 • vykonává veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců finanční podpory a připravuje podklady pro další kontroly
 • plní funkci hlavního účetního a správce rozpočtu v rámci kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • prověřuje výkazy zřízených příspěvkových organizací
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů

Úsek rozpočtu

 • sestavuje návrh rozpočtu města, případně návrh rozpočtového provizoria a rozpočtový výhled
 • zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu
 • sestavuje závěrečný účet
 • realizuje rozpočtová opatření
 • zpracovává podklady pro přijetí půjček, úvěru
 • provádí průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu, v případě potřeby navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných úkolů
 • navrhuje způsob dlouhodobějšího zhodnocování finančních zdrojů města
 • provádí rozborovou činnost – zpracovává čtvrtletní, pololetní a roční rozbory hospodaření města, hodnotící zprávy o stavu rozpočtu a zpracovává finanční analýzy
 • sestavuje závěrečný účet města
 • průběžně sleduje ekonomickou situaci města, v případě nepříznivého vývoje navrhuje opatření k jejímu zlepšení
 • zpracovává žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 • kontroluje fondové hospodaření
 • předkládá radě města a zastupitelstvu města materiály, týkající se činnosti odboru

Kontakty

vedoucí odboru
Jméno
Ing. Ivana Reznerová
Telefon
596 543 032
Email
reznerova@rychvald.cz
účtárna
Jméno
Jindřiška Poskerová
Telefon
596 543 035
Email
poskerova@rychvald.cz
účtárna
Jméno
Věra Vašíčková
Telefon
596 543 033
Email
vasickova@rychvald.cz
účtárna, pokladna
Jméno
Bc. Jana Krasňanová
Telefon
596 543 031
Email
krasnanova@rychvald.cz