Vyberte stránku

FINANČNÍ

V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly v oblasti rozpočtu, účetnictví, pokladní služby, inventarizace majetku, kontroly hospodaření města a příspěvkových organizací zřízených městem Rychvald a při poskytování dotací.

V přenesené působnosti odbor zabezpečuje činnosti na úseku správy místních poplatků. Vydává rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů na území města Rychvaldu podle § 2 písm. e) zák.č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a jako účastník řízení podává Ministerstvu financí jako příslušnému správnímu úřadu podle § 50 odst. 3 vyjádření k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry.

 Úsek účetnictví

 • vede účetnictví výdajů, příjmů, nákladů a výnosů a sestavuje účetní závěrky
 • vede účetnictví o stavu a pohybu majetku a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
 • vede evidenci došlých faktur
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy
 • zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schváleným rozpočtem
 • koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku, závazků a pohledávek města
 • účtuje o pořízení majetku
 • zpracovává podklady pro přiznání daně z přidané hodnoty
 • vykonává veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců finanční podpory a připravuje podklady pro další kontroly
 • plní funkci hlavního účetního a správce rozpočtu v rámci kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • prověřuje výkazy zřízených příspěvkových organizací
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů

Úsek rozpočtu

 • sestavuje návrh rozpočtu města, případně návrh rozpočtového provizoria a rozpočtový výhled
 • zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu
 • sestavuje závěrečný účet
 • realizuje rozpočtová opatření
 • zpracovává podklady pro přijetí půjček, úvěru
 • provádí průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu, v případě potřeby navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných úkolů
 • navrhuje způsob dlouhodobějšího zhodnocování finančních zdrojů města
 • provádí rozborovou činnost – zpracovává čtvrtletní, pololetní a roční rozbory hospodaření města, hodnotící zprávy o stavu rozpočtu a zpracovává finanční analýzy
 • sestavuje závěrečný účet města
 • průběžně sleduje ekonomickou situaci města, v případě nepříznivého vývoje navrhuje opatření k jejímu zlepšení
 • zpracovává žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 • kontroluje fondové hospodaření
 • předkládá radě města a zastupitelstvu města materiály, týkající se činnosti odboru

Kontakty

Jméno
vedoucí odboru
Ing. Ivana Reznerová
účtárna
Ing. Kateřina Poskerová
účtárna
Věra Vašíčková
účtárna, pokladna
Bc. Jana Krasňanová
Telefon
vedoucí odboru
596 543 032
účtárna
596 543 035
účtárna
596 543 033
účtárna, pokladna
596 543 031
Email
vedoucí odboru
reznerova@rychvald.cz
účtárna
poskerova@rychvald.cz
účtárna
vasickova@rychvald.cz
účtárna, pokladna
krasnanova@rychvald.cz