Vyberte stránku

E-PODATELNA

Adresa elektronické podatelny: podatelna@rychvald.cz

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Rychvald, podatelna, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Úřední hodiny podatelny:
Po, St 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út, Čt 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30

Potvrzení doručených zpráv, včetně vzoru:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Rychvald podatelna@rychvald.cz dne ……., v ………..hod., ……… minut.

Identifikátorem dokumentu bude: úplná přijatá datová zpráva

Elektronická podatelna Městského úřadu Rychvald.

Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Městského úřadu Rychvald.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@rychvald.cz,

 případně volejte na tel. č. 596 543 042 – odbor organizační, podatelna.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 

Platnost od
Lena Koláková
14.2.2014
Iveta Rozsívalová
26.5.2014
Platnost do
Lena Koláková
6.3.2015
Iveta Rozsívalová
15.6.2015
Sériové číslo
Lena Koláková
1591017
Iveta Rozsívalová
1636690

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

Seznam dovolených typů nosičů dat:

 • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT 16 (3,5 palce)
 • CD se souborovým systémem ISO 9660

Seznam právních předpisů,

podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2. Podání podle zákona 500/2004 Sb., správní řád (§37)

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

3. Stížnosti, oznámení a podněty musí být podepsány zaručeným elektronických podpisem (viz pravidla pro zasílání stížností)

K výše uvedeným datovým zprávám bude zasíláno „Potvrzení doručení datové zprávy“.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva (1.-3.), u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis,

nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.