Vyberte stránku

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A VNÍTŘNÍ SPRÁVY

Pracovníci odboru zajišťují úkoly na úseku školství, kultury, sportu, vnitřní správy, požární ochrany, knihovnické, bibliografické, informační a kulturně vzdělávací činností.

 • V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění povinné školnídocházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání.
 • Zabezpečuje úkoly vyplývající ze školského zákona ve své působnosti – např. změny zřizovacích listin, personální agenda ředitelů, příprava podkladů pro zřízení školské rady.
 • Zajišťuje údržbu a provoz školských zařízení, podklady pro přípravu investičních i neinvestičních akcí, zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Zabezpečuje podmínky pro rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, zajišťuje podklady pro Zpravodaj, pronajímá prostory v kulturním středisku, poskytuje službu kopírování pro veřejnost.
 • Provádí shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních fondů, registraci ,evidenci a výpůjčky čtenářů.
 • Spolupracuje se zásahovou jednotkou SDH na území města, pořizuje věcné vybavení a technické prostředky,zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Organizačně zajišťuje provoz internetových stránek města, správu počítačové sítě a aktualizaci elektronické úřední desky.
 • Zpracovává návrhy rozpočtu na úseku odboru včetně sledování jeho čerpání a účelnosti vynakládání prostředků.
 • Provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v působnosti odboru.
 • Vydává ověřené výstupy k informačnímu systému veřejné správy – agenda CzechPOINT.
 • Organizačně a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a společenské.

Kontakty

vedoucí odboru
Jméno
Dana Ochodková
Telefon
596 543 050
Email
ochodkova@rychvald.cz
správa školských budov; garant GDPR; CzechPoint
Jméno
Mgr. Jana Ježková
Telefon
596 543 052
Email
jezkova@rychvald.cz
kulturní dům
Jméno
Telefon
Email
kulturní programy, pronájmy, inzerce RZ mobilní rozhlas, facebook, elektrokola v KD
Jméno

Ing. Petra Kotková

Telefon

596 572 511

Email

kotkova@rychvald.cz

domovnice, kopírování
Jméno
Daniela Budníková
Telefon
596 572 511
Email
kotkova@rychvald.cz
knihovna
Jméno
Telefon
Email
knihovnice
Jméno

Hana Popiolková

Telefon

596 572 114

Email

knihovna@rychvald.cz

knihovnice
Jméno
Mgr. Tamara Tluštíková
Telefon
596 572 114
Email
knihovna@rychvald.cz