Vyberte stránku

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A VNÍTŘNÍ SPRÁVY

Pracovníci odboru zajišťují úkoly na úseku školství, kultury, sportu, vnitřní správy, požární ochrany, knihovnické, bibliografické, informační a kulturně vzdělávací činností.

 • V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění povinné školnídocházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání.
 • Zabezpečuje úkoly vyplývající ze školského zákona ve své působnosti – např. změny zřizovacích listin, personální agenda ředitelů, příprava podkladů pro zřízení školské rady.
 • Zajišťuje údržbu a provoz školských zařízení, podklady pro přípravu investičních i neinvestičních akcí, zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Zabezpečuje podmínky pro rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, zajišťuje podklady pro Zpravodaj, pronajímá prostory v kulturním středisku, poskytuje službu kopírování pro veřejnost.
 • Provádí shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních fondů, registraci ,evidenci a výpůjčky čtenářů.
 • Spolupracuje se zásahovou jednotkou SDH na území města, pořizuje věcné vybavení a technické prostředky,zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Organizačně zajišťuje provoz internetových stránek města, správu počítačové sítě a aktualizaci elektronické úřední desky.
 • Zpracovává návrhy rozpočtu na úseku odboru včetně sledování jeho čerpání a účelnosti vynakládání prostředků.
 • Provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v působnosti odboru.
 • Vydává ověřené výstupy k informačnímu systému veřejné správy – agenda CzechPOINT.
 • Organizačně a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a společenské.

Kontakty

Jméno
vedoucí odboru
Bc. Naděžda Šelongová
správa školských budov; garant GDPR; CzechPoint
Ludmila Nechvátalová
kulturní dům
kulturní programy, pronájmy, inzerce RZ mobilní rozhlas, facebook, elektrokola v KD
Ing. Petra Kotková
domovnice, kopírování
Daniela Budníková, Dominika Seberová
knihovna
knihovnice
Hana Popiolková
knihovnice
Mgr. Tamara Tluštíková
Telefon
vedoucí odboru
596 543 050
správa školských budov; garant GDPR; CzechPoint
596 543 052
kulturní dům
kulturní programy, pronájmy, inzerce RZ mobilní rozhlas, facebook, elektrokola v KD
596 572 511
domovnice, kopírování
596 572 511
knihovna
knihovnice
596 572 114
knihovnice
596 572 114
Email
vedoucí odboru
selongova@rychvald.cz
správa školských budov; garant GDPR; CzechPoint
nechvatalova@rychvald.cz
kulturní dům
kulturní programy, pronájmy, inzerce RZ mobilní rozhlas, facebook, elektrokola v KD
kotkova@rychvald.cz
domovnice, kopírování
kotkova@rychvald.cz
knihovna
knihovnice
knihovna@rychvald.cz
knihovnice
knihovna@rychvald.cz