Vyberte stránku

Připomenutí vzniku samostatného státu

Město Rychvald si připomnělo 103. výročí vzniku samostatného československého státu. V 8:50 se průvod, za hudebního doprovodu, vydal od zdravotního střediska směrem k památníku.

Za vedení města položili květiny starosta Milan Starostka a místostarostové Pavel Staněk a Václav Pavlík. Za komisi pro občanské záležitosti pak Lucie Stankušová. Své květiny položili také členové zastupitelstva, komisí, městských spolků i veřejnost.

Václav Pavlík
místostarosta

Licitace bytu 1+1 – Středová 1501/11, Rychvald (22.11.2021)

Dne 22.11.2021 v 16:30 se koná licitace bytu 1+1 na ul. Středová 1501, Rychvald, č. bytu 11, 4. nadzemní podlaží. Prohlídka bytu: 15.11.2021 09:20 – 09:35 a 16:20 – 16:35. Sraz zájemců je před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky. Telefon: 59 654 30 47.

Adresa a číslo bytu: Středová 1501, Rychvald,
byt č. 11
Velikost a podlaží: 1+1, 4. nadzemní podlaží
Popis: Nízkopodlažní dům v centru města. Byt s balkónem.
Plocha pro výpočet nájemného: 40,70 m2

Celková plocha bytu:

40,70 m2
Prohlídka bytu dne: 15.11.2021  09:20 do 09:35 a 16:20 do 16:35
Přijďte si byt před licitací prohlédnout. Sraz zájemců před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky.
Licitace se koná dne:

 

22.11.2021 v 16:30
v budově MěÚ Rychvald číslo dveří 210 – zasedací místnost – ve 2. poschodí

Vyvolávací cena:

65,00 Kč / m2 / měsíc

Fotodokumentace (bude ještě doplněna):

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku

nebo

 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území města  nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k výkonu veřejně prospěšným prací.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Rychvald.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nesmí vykazovat dluh vůči městu Rychvald k datu zahájení licitačního řízení,
 • nesmí být zapsáni v insolvenčním rejstříku jako dlužníci,
 • nesmí mít adresu trvalého pobytu shodnou s adresou ohlašovny MěÚ,
 • nesmí opakovaně pobírat dávky hmotné nouze,
 • nesmí bydlet na ubytovně
 • v případě, že zájemce již byl nájemcem  bytu ve vlastnictví města Rychvald a byla mu podána výpověď z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce, především z důvodu nehrazení nájemného a služeb, může se licitace zúčastnit po uplynutí lhůty jednoho roku od uhrazení celkového dluhu
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a výpis z centrální evidence exekucí  (ke dni licitace).

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

 • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti  1+1
 • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 1+3

Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

Průběh licitace

Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc.

Poté každý zájemce obdrží čestné prohlášení k vyplnění. Následně zájemci obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně. Obálku s vloženým lístkem odevzdá komisi.

Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek bude provedeno losování vítězné nabídky.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná do 5-ti dnů ode dne licitace.

Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších.

S vybraným uchazečem bude při podpisu nájemní smlouvy uzavřena notářská doložka se svolením k vykonatelnosti. Náklady na pořízení notářské doložky hradí vybraný uchazeč. Cena bude stanovena dle cenové sazby notáře, která se pohybuje v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč bez DPH.

V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky.

Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

Rekonstruované byty nabídne město Rychvald zájemcům s nejvyšší nabídkou v licitaci

RYCHVALD – Město Rychvald připravilo změnu přidělování bytů nově se budou byty přidělovat těm zájemcům, kteří učiní vyšší nabídku v licitaci.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Nacházíme se před městským domem 1501, kde vlastně se zrekonstruoval jeden z prvních bytů, které již chceme nabídnout formou licitace. Počátkem letošního roku nebo vlastně k 1.1. jsme zrušili tzv. pořadníky. Byty se budou licitovat a před licitací projdou kompletní opravou, kterou pro nás teď dělají momentálně Služby města Rychvald jako zakázky. A v našem zpravodaji v listopadovém již bude nabídka té první licitace a na všech médiích, kterými město disponuje, se dovíte, od kdy licitace začíná a jakou formou se bude provádět.“

Rychvald disponuje bezmála 500 byty. Novými podmínkami chce město bojovat také s dlužníky.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dá se říct, že touto formou chceme odstranit dlužníky z bytů, že přesto je, že je tady malý nájem, tak pořád máme dlužníky, takže bude se skládat nějaká ta taková ta jistota atd. V současné době je první byt, který je opraven, další dva se opravují, takže doufáme, že budou minimálně 3 ty byty v té nabídce, ale v Rychvaldu se byty uvolňují velmi pomalu. Takže bude to tak, jak se byty budou uvolňovat, tak se budou postupně rekonstruovat a nabízet touto formou.“

Do bytu už nebudou instalovány kuchyňské linky, aby si každý nájemce mohl dodat takovou jaká mu vyhovuje.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Děláme tu rekonstrukci tak, aby byla opravdu dle dnešních podmínek a parametrů hlavně co se týče elektrických rozvodů, protože někde jsou opravdu ještě hliníkové v těch starších bytech, takže se budou dělat nové, musí to odpovídat nějakým předpisům.“

Licitace bytu 1+1 – Středová 1501/02, Rychvald (22.11.2021)

Dne 22.11.2021 v 16:00 se koná licitace bytu 1+1 na ul. Středová 1501, Rychvald, č. bytu 2, 1. nadzemní podlaží. Prohlídka bytu: 15.11.2021 09:00 – 09:15 a 16:00 – 16:15. Sraz zájemců je před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky. Telefon: 59 654 30 47.

Adresa a číslo bytu: Středová 1501, Rychvald,
byt č. 2
Velikost a podlaží: 1+1, 1. nadzemní podlaží
Popis: Nízkopodlažní dům v centru města.
Plocha pro výpočet nájemného: 38,80 m2

Celková plocha bytu:

38,80 m2
Prohlídka bytu dne: 15.11.2021  09:00 do 09:15 a 16:00 do 16:15
Přijďte si byt před licitací prohlédnout. Sraz zájemců před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky.
Licitace se koná dne:

 

22.11.2021 v 16:00
v budově MěÚ Rychvald číslo dveří 210 – zasedací místnost – ve 2. poschodí

Vyvolávací cena:

65,00 Kč / m2 / měsíc

Fotodokumentace:

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku

nebo

 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území města  nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k výkonu veřejně prospěšným prací.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Rychvald.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nesmí vykazovat dluh vůči městu Rychvald k datu zahájení licitačního řízení,
 • nesmí být zapsáni v insolvenčním rejstříku jako dlužníci,
 • nesmí mít adresu trvalého pobytu shodnou s adresou ohlašovny MěÚ,
 • nesmí opakovaně pobírat dávky hmotné nouze,
 • nesmí bydlet na ubytovně
 • v případě, že zájemce již byl nájemcem  bytu ve vlastnictví města Rychvald a byla mu podána výpověď z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce, především z důvodu nehrazení nájemného a služeb, může se licitace zúčastnit po uplynutí lhůty jednoho roku od uhrazení celkového dluhu
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a výpis z centrální evidence exekucí  (ke dni licitace).

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

 • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti  1+1
 • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 1+3

Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

Průběh licitace

Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc.

Poté každý zájemce obdrží čestné prohlášení k vyplnění. Následně zájemci obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně. Obálku s vloženým lístkem odevzdá komisi.

Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek bude provedeno losování vítězné nabídky.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná do 5-ti dnů ode dne licitace.

Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších.

S vybraným uchazečem bude při podpisu nájemní smlouvy uzavřena notářská doložka se svolením k vykonatelnosti. Náklady na pořízení notářské doložky hradí vybraný uchazeč. Cena bude stanovena dle cenové sazby notáře, která se pohybuje v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč bez DPH.

V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky.

Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

Slavnostní zápis občánků

Vážení rodiče,

komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na den 11.prosince (sobota) slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 30.11. (úterý):

1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci

2/ na webových stránkách města Rychvaldu. Zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s pokyny – upřesněním času konání, počtu osob, hygienická opatření apod.

Iveta Rozsívalová, matrikářka