Vyberte stránku

Připomenutí vzniku samostatného státu

Město Rychvald si připomnělo 103. výročí vzniku samostatného československého státu. V 8:50 se průvod, za hudebního doprovodu, vydal od zdravotního střediska směrem k památníku.

Za vedení města položili květiny starosta Milan Starostka a místostarostové Pavel Staněk a Václav Pavlík. Za komisi pro občanské záležitosti pak Lucie Stankušová. Své květiny položili také členové zastupitelstva, komisí, městských spolků i veřejnost.

Václav Pavlík
místostarosta

Rekonstruované byty nabídne město Rychvald zájemcům s nejvyšší nabídkou v licitaci

RYCHVALD – Město Rychvald připravilo změnu přidělování bytů nově se budou byty přidělovat těm zájemcům, kteří učiní vyšší nabídku v licitaci.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Nacházíme se před městským domem 1501, kde vlastně se zrekonstruoval jeden z prvních bytů, které již chceme nabídnout formou licitace. Počátkem letošního roku nebo vlastně k 1.1. jsme zrušili tzv. pořadníky. Byty se budou licitovat a před licitací projdou kompletní opravou, kterou pro nás teď dělají momentálně Služby města Rychvald jako zakázky. A v našem zpravodaji v listopadovém již bude nabídka té první licitace a na všech médiích, kterými město disponuje, se dovíte, od kdy licitace začíná a jakou formou se bude provádět.“

Rychvald disponuje bezmála 500 byty. Novými podmínkami chce město bojovat také s dlužníky.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dá se říct, že touto formou chceme odstranit dlužníky z bytů, že přesto je, že je tady malý nájem, tak pořád máme dlužníky, takže bude se skládat nějaká ta taková ta jistota atd. V současné době je první byt, který je opraven, další dva se opravují, takže doufáme, že budou minimálně 3 ty byty v té nabídce, ale v Rychvaldu se byty uvolňují velmi pomalu. Takže bude to tak, jak se byty budou uvolňovat, tak se budou postupně rekonstruovat a nabízet touto formou.“

Do bytu už nebudou instalovány kuchyňské linky, aby si každý nájemce mohl dodat takovou jaká mu vyhovuje.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Děláme tu rekonstrukci tak, aby byla opravdu dle dnešních podmínek a parametrů hlavně co se týče elektrických rozvodů, protože někde jsou opravdu ještě hliníkové v těch starších bytech, takže se budou dělat nové, musí to odpovídat nějakým předpisům.“

Zastupitelé se sešli na pracovní schůzce

Dne 13.10. proběhla pracovní schůzka zastupitelů a členů Komise výstavby a životního prostředí. Na programu byly čtyři body. Projednány byly všechny vznesené návrhy a možné varianty řešení.

1. Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – vyhrazená parkovací místa.

Bylo dohodnuto, že na nejbližším zasedání zastupitelstva města bude projednána změna vyhlášky, kdy by od 1.1.2022 již nebyla povolována soukromá stání a už nebudou prodloužena ani ta, která byla vydána.

2. Parkování na náměstí.

Bylo dohodnuto, že parkování na náměstí bude časově omezeno. V pracovní dny (pondělí až pátek) v čase 7 – 16 hodin na 60 minut.

3. Dopravní situace v okolí školy.

Dojde ke změně času dopravního omezení. V pracovní dny (pondělí až pátek) na 7:00 – 8:00 hodin. Odpolední omezení bude zrušeno.

4. Dopravní situace – ulice Lipová, Souběžná a další.

Radou města Rychvald bude zřízena  komise, která se bude zabývat dopravní situací ve městě a navrhne možná řešení.

Lucie Stankušová
zastupitelka

Školská rada zasedala

Dne 6.10.2021 se na svém jednání sešla Školská rada při ZŠ Rychvald. Schůzi rady zahájila její předsedkyně Helena Wozniaková, která všechny přítomné pozdravila a informovala o programu jednání. Na schůzi byli za Školskou radu dále přítomni za zákonné zástupce paní Iva Trčková a paní Jarmila Hebdová, za město Rychvald místostarosta Václav Pavlík a radní René Budník. Jednání se také účastnil ředitel školy Daniel Cigánek a tajemnice školy Vanda Urbanczyková.

Jako první bod se projednávalo schválení nového „Školního řádu ZŠ Rychvald“. Ten byl upraven dle nových potřeb a reagoval tak například na nově vzniklou nutnost zajištění distanční výuky a protiepidemická opatření. Rovněž byly do školního řádu zapracovány informace k elektronickým žákovským knížkám a některé upřesňující formulace v omezeních pro žáky.

Dalším bodem pak byla „Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rychvald“, kterou prezentoval ředitel ZŠ Rychvald Daniel Cigánek. Ve zprávě shrnul personální zabezpečení činnosti školy, podrobně informoval radu o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a o stavu absencí a chování žáků, rozebral výsledky žáků devátých tříd u přijímacích zkoušek a celkového počtu přijatých uchazečů na střední školy, zhodnotil výchovně poradenskou činnost a přednesl údaje o prevenci patologických jevů a v neposlední řadě poskytl údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti. Také za vedení školy dodal, že uplynulý rok byl velmi výrazně ovlivněn protiepidemickými opatřeními a nutností distanční výuky. Školská rada poděkovala za podrobnou prezentaci a vyjádřila se velmi kladně k tomu, jak vedení školy i její pracovníci loňskou situaci zvládli a také velmi dobře zajištěnému technickému zázemí školy pro potřebu distanční výuky.

Na ředitele školy navázala tajemnice školy Vanda Urbanczyková, která školské radě podrobně odprezentovala výroční zprávu o hospodaření školy a návrh přerozdělení přebytku. Školská rada neměla ke zprávě žádné výhrady.

Schůze rady následně pokračovala diskusí. Zde nejprve ředitel školy upozornil na kapacitní problémy školy, které jsou způsobeny rostoucím počtem žáků a je potřeba najít řešení. Ředitel školy upozornil nejen na kritický stav s počtem kmenových učeben pro školáky, ale také na výrazně nedostačující kapacity prostorů tělocvičny, kdy i přes výuku tělesné výchovy i v nultých hodinách (na sedm hodin) nastávají situace, kdy musí být v tělocvičně dokonce až tři skupiny žáků (viz. přiložená fotografie) a může se stát nutností případně vyučovat tělesnou výchovu i osmou hodinu, což by některým žákům nepříjemně protáhlo školní den. V diskusi byl ředitel školy informován zástupci města o aktuálním řešení těchto problémů, kdy se na nich intenzivně pracuje ve dvou samostatných rovinách. Jednak se již zpracovává projekt na přístavbu pavilonu základní školy, kdy jeho stavba by vyřešila problém s kmenovými učebnami a dále souběžně běží práce na projektu nové sportovní haly v centru města, která by byla v dopoledních hodinách základní škole k dispozici a vyřešil by se tak problém s nízkou kapacitou stávající tělocvičny.

Paní Jarmila Hebdová, jako členka Spolku rodičů při ZŠ Rychvald, informovala školskou radu o činnosti spolku v uplynulém školním roce a s náhledem plánů pro další období. Také vyzvedla velmi dobrou spolupráci se školou při těchto akcích. Zástupci města vyjádřili uznání členům spolku rodičů, kteří i v obtížné pandemické době věnovali svůj volný čas a energii na přípravu soutěží a akcí pro rychvaldské školáky. Také přislíbili pokračovat v podpoře činnosti spolku ze strany vedení města.

Předsedkyně rady společně s ředitelem školy kladně hodnotili nemalé investiční akce města do školských zařízení. Byly zde ale také z jejich strany připomínky k firmám, které tyto akce prováděly. A to s ohledem na nedodržení termínů a také kvalitu odvedené práce. Zástupci města přislíbili připomínky probrat na radě města a zdůraznili, že i přes situaci s covidem a problémy firem se zaměstnanci a s materiálem, musí zůstat prioritou vysoká kvalita odvedené práce. Bude tak nutná ještě větší kontrola prováděných prací a komunikace mezi městem a zástupci školy.

V závěru předsedkyně rady poděkovala všem přítomným za podněty a příspěvky a ukončila jednání rady.

Helena Wozniaková
předsedkyně školské rady