Vyberte stránku

VOLBY

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

STAROSTA MĚSTA RYCHVALD PODLE § 15 ZÁKONA č. 247/1995 Sb., O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

O Z N A M U J E:

1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 08. října 2021 v době od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a dne 09. října 2021 v době od 08,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb

Místa konání voleb a rozdělení jednotlivých volebních okrsků naleznete v přiloženém souboru.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad v Rychvaldě (kancelář č. 4 v přízemí, telefon 596 543 037) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Starostka Milan
starosta

Tiskopisy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PSČR

Vzor pro delegování členů a náhradníků do okrskové volební komise