Vyberte stránku

Podrobnosti k realizaci domovních čistíren odpadních vod ve městě Rychvaldu

Tato dotační výzva č.12/2019 je zaměřena na podporu realizace individuálních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových výdajů s maximální výši 100 tis. Kč na jeden rodinný dům do 5 obyvatel, popř. max. 170 tis. Kč na jeden rodinný dům do 15 obyvatel. Zároveň v této dotační výzvě zůstala podmínka, na kterou jsme již upozornili v průběhu předběžného průzkumu, že realizace domovních čistíren odpadních vod musí řešit min. 30% daného území a zároveň být v souladu s územním plánem města a plánem rozvoje vodovodů a kanalizací města Rychvaldu. V průběhu roku 2019 město Rychvald aktualizovalo plán rozvoje vodovodů a kanalizací města Rychvaldu, což bude nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na domovní ČOV.

Další nezbytnou podmínkou této dotační výzvy je, že žadatelem o domovní čistírnu odpadních vod není samotný občan, ale město. Z tohoto důvodu město Rychvald připravilo smlouvu o spolupráci mezi městem a vlastníkem rodinného domu, ve které budou upraveny vzájemná práva a povinnosti obou stran po dobu trvání smlouvy.

Město Rychvald připravilo „veřejné projednávání“ k této problematice v měsíci červnu konktrétně 24. června 2020 od 16,30h v Kulturním domě v Rychvaldu. Občané všech 5 lokalit, kteří splnili kritéria předběžného průzkumu zájmu o domovní ČOV, se můžou přijít zeptat a vyslechnout vše potřebné k této dotační výzvě zejména: (kam umístit ČOV na pozemku, co se stávající žumpou, co s vyčištěnou odpadní vodou, co s kalem, přívod elektrické energie, hydrogeologické posudky, výústní objekty do toku, rozbory apod.) A samozřejmě informace k investičním a provozním výdajům po dobu 10 let pro každou samostatnou ČOV.

Jedná se o těchto 5 lokalit:

Pro upřesnění jsme připravili mapové podklady, které zobrazíte kliknutím na odkazy výše.

Program schůze:

  1. Seznámení s dotačním programem realizace domovních ČOV (prezentace).
  2. Harmonogram realizace ve městě Rychvaldu.
  3. Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace stavby (město x občan).
  4. Diskuze

Po této schůzi město Rychvald zašle všem vlastníkům RD z výše uvedených lokalit dopisy se závaznou přihláškou a návrhem smluv.

Marek Červek, člen komise VaŽP

Předběžné oznámení o pozastavení provozu školní kuchyně a jídelny ZŠ Rychvald na ulici Školní 1600

Vážení rodiče, žáci, občané Rychvaldu,

po předcházejících jednáních s vedením základní školy, města i zástupci firem podílejících se na plánované rekonstrukci školní kuchyně a jídelny s cílem minimalizovat riziko ohrožení zahájení provozu po prázdninách bylo na 62. schůzi RM dne 19.5.2020 schváleno uzavření dodatků se zhotoviteli a dodavateli plánované rekonstrukce školní kuchyně a jídelny upravující termín zahájení rekonstrukce na 15. 6.2020.

Omlouváme se předem za způsobené komplikace způsobené z důvodu předčasného zrušení stravování. V tuto chvíli se v souvislosti s rekonstrukcí a pozastavením provozu kuchyně náhradní stravování neplánuje i vzhledem k současné situaci a opatřeními souvisejícími s celosvětovou pandemií.

Předběžně jsme byli informováni vedením školy o ukončení školního roku v pátek 26.6.2020.

O plánovaném průběhu závěru školního roku a dalších podrobnostech organizace výuky zde neuvedených budou informováni rodiče prostřednictvím školy.

Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky

Školní jídelna při ZŠ Rychvald – sídliště nabízí stravování pro cizí strávníky od 25.5. do 12.6.2020. Jídelníček najdete na www.estrava.cz nebo článku níže.

Výdej obědů do jídlonosičů 10:30 -11:00. Obědy se NEMOHOU konzumovat v jídelně. Cena 68,- Kč

Platba v hotovosti PO – ČT v době od 7:30 do 8:30 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vstup pouze s rouškou, dodržujte rozestupy!!!

Tel: 730 521 485

Provoz SENIOR TAXI a HOSPITAL TAXI opět obnoven

Od 12.5.2020 si můžete opět objednávat službu SENIOR TAXI (tel. č. 728 525 065) a službu HOSPITAL TAXI (tel. č. 739 889 779).

Podmínkou pro každého klienta je použití ochranného prostředku dýchacích cest.