Vyberte stránku

Informace o pečovatelské službě

Základní informace

Název organizace: Město Rychvald, pečovatelská služba
Sídlo: Orlovská 678, Rychvald, 735 32
IČO: 00297615

Poslání pečovatelské služby

Poskytovat a zajišťovat seniorům – uživatelům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí – domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň neprohlubovat závislost na poskytované službě.

Cíle pečovatelské služby
 1. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle
 2. cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS
  • zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti
  • setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 3. cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS
  • uchová stávající schopnosti
  • zachová vlastní styl života
 4. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • i nadále udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou
Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let.

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele vedoucí úředník organizačního odboru.

Komu pečovatelská služba není určena
 • osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

 1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
 3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele
 4. rovný přístup ke všem uživatelům
 5. profesionální poskytování služby
Základní činnosti pečovatelské služby
 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Dovoz nebo donáška jídla
  • Pomoc při přípravě jídla a pití
  • Příprava a podávání jídla a pití
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
  • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • Donáška vody
  • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • Běžné nákupy a pochůzky
  • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Působnost terénní pečovatelské služby

V domácnostech uživatelů pobývajících na území města Rychvald
V domácnostech uživatelů bydlících mimo města Rychvald, a to do 1 km

Pečovatelskou službu poskytujeme pouze v pracovní dny, v době od 6,00 hod do 14,30 hod.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby
 • Je naplněna kapacita služby
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje celodenní zdravotní péči
 • Osoba žádá činnosti, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • Osobě byla vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Podání žádosti

PS se poskytuje na základě podané žádosti

 • fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům, která spadá do cílové skupiny, kterým je PS určena
 • zákonným zástupcem, opatrovníkem osoby, která spadá do cílové skupiny, kterým je PS určena

Žádost musí být podána písemně, telefonicky nebo e-mailem na předepsaném tiskopise na Městském úřadě v Rychvaldě, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, odbor organizační

Sarganková Jana, vedoucí úředník organizačního odboru
Kancelář č. 4 v přízemí
Telefon: 596543037
e-mail: sargankova@rychvald.cz
Úřední dny: pondělí a středa
Úřední hodiny: 8,00 – 11,30 hod, 12,30 hod. – 17,00 hod.

Jednání se zájemce je vedeno na úřadě nebo přímo v jeho domácnosti, může být vedeno za přítomnosti rodinného příslušníka na přání žadatele. Zájemce je seznámen s kompletní nabídkou služeb a jsou mu sděleny podrobnější informace o průběhu pečovatelské služby, dále je seznámen s cenami služeb a způsobu plateb. Zároveň je informován o znění § 75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění týkajícího se poskytování pečovatelské služby bez úhrady.

Zájemce si vyjasní, co od služby očekává (jaké jsou jeho potřeby, očekávání a osobní cíle) a co organizace může nabídnout.

Na základě jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby a podání jeho žádosti je sepsána smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem pečovatelské služby, přílohou uzavřené smlouvy jsou vnitřní pravidla v písemné podobě a ceník.

Plánování a průběh služby

Při uzavření smlouvy je dohodnuta schůzka v domácnosti uživatele, kdy je představena pečovatelka (klíčový pracovník), po vzájemné domluvě je stanoven den a čas realizace poskytování úkonů pečovatelské služby. Dále je dohodnut vstup do domácnosti, řešení nouzových a havarijních situací, ohrožení zdraví nebo života. Uživateli je ponechám čas k vyjádření svého plánovaného cíle, který by měl být službou realizován a postupně naplňován. Smlouvu lze měnit a rušit pouze písemnou formou.

Ukončení poskytování pečovatelské služby

Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno písemnou výpovědí příjemcem nebo poskytovatelem na základě:

 1. zániku poskytovatele
 2. změny místa bydliště
 3. umístěním uživatele do domova pro seniory, kde je poskytnuta celodenní péče
 4. úmrtím uživatele
 5. bez udání důvodu
Způsob a vyřizování stížností

Příjemce pečovatelské služby má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby. Stížnost může podat ústně (osobně, telefonicky) nebo písemně (osobním podáním, poštou, e-mailem) nebo anonymně pečovatelce nebo vedoucímu úředníkovi organizačního odboru. Stížnost je zaevidována, následně prošetřena bez zbytečných průtahů pověřeným úředníkem s vyslechnutím zúčastněných osob, zpracován písemný zápis o průběhu jednání. Informace o vyřízení stížností jsou vždy předány stěžovateli písemně.

Podávání a vyřizování stížností

Podání stížnosti

Vedoucí úředník organizačního odboru Městského úřadu v Rychvaldě:
Jana Sarganková 596543037

Pečovatelská služba se sídlem v Domě s pečovatelskou službou v Rychvaldě:
Svatava Adamčíková 596547231

Není nutno dodržet hierarchii, je možné zvolit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby.
Každou oprávněnou stížnost se snažíme vyřešit a přijmout opatření, která zamezí opakování.
Všechny stížnosti využíváme jako podněty ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Způsob podání stížnosti
 • Ústní – telefonické
 • Písemné
  • doručené poštou, došlé přes e-mail
  • Schránka pečovatelské služby v DPS Rychvald
  • Schránka Městského úřadu v Rychvaldě
  • Podatelna v přízemí Městského úřadu v Rychvaldě
Způsob vyřízení v případě oprávněné stížnosti

Ústní – prošetření, vyřízení, přijetí opatření – neodkladně
Písemné – po obdržení stížnosti a jejím prošetření, přijetí opatření písemná odpověď
Stížnosti bez podpisu – prošetření, zhodnocení situace, přijetí opatření podle zjištěných skutečností

 • Stěžovatel si může zvolit zástupce, který jej bude při stěžování zastupovat
 • Všechny stížnosti (včetně ústních) jsou evidovány s popisem přijatých opatření
 • Na všechny podepsané stížnosti bude podána písemná odpověď s uvedením přijatých opatření
 • Nepodepsané (anonymní) jsou zapsány v knize stížností, přijatá písemná opatření budou vyvěšena na informační nástěnce
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možno předat stížnost zřizovateli:
  • Bc. Lubomír Klaput, vedoucí úřadu 596543048