Vyberte stránku

STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dokumenty ke stažení ZDE.

V přenesené působnosti odbor zajišťuje výkon státní správy:

Stavební úřad

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním, plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Stavební řád

 1. vydává písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénními úpravami, zařízeními a udržovacími pracemi
 2. vydává stavební povolení a povoluje změnu stavby před jejím dokončením
 3. povoluje užívání staveb – vydává kolaudační souhlas, povoluje předčasné užívání stavby, stanovuje podmínky pro zkušební provoz
 4. povoluje změny v užívání stavby
 5. vydává povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 6. vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, tj. nařizuje neodkladné odstranění stavby, nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, nařizuje provedení udržovacích prací, nařizuje vyklizení stavby, ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 7. řeší přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu
 8. rozhoduje o věcech dříve neuvedených, k nimž je příslušný, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodovat pověřený stavební úřad
 9. stanovuje ochranná opatření na povrchové objekty s ohledem na možné vlivy těžby nerostů a podmínky pro umístění staveb na pozemcích v dosahu negativních účinků báňských činností
 10. vyměřuje správní poplatky spojené se správním řízením vedeným podle stavebního zákona
 11. eviduje a archivuje rozhodnutí vydané stavebním úřadem a jiná opatření týkající se staveb spolu s veškerými souvisejícími písemnostmi
 12. provádí statistické vykazování povolených staveb

Územní plánování

 1. vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 2. vydává územní souhlas
 3. poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 4. poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Silniční správní úřad

podle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, v platném znění

 1. rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 2. vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, tj. povluje zvláštní užívání místních komunikací, zřizovaní sjezdů atd.

Úsek životního prostředí

Odpady

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

 1. vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
 2. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 3. ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 4. ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 5. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.

Rostlinolékařská péče

podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

 1. přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 2. plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9 zákona

Ochrana přírody a krajiny

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 1. povoluje kácení dřevin, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin
 2. ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 3. vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu

Ochrana ovzduší

bude doplněno

Vodní hospodářství

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 1. zabezpečuje ochranu před povodněmi v působnosti orgánů města,
 2. vykonává správu drobných vodních toků

Veterinární péče

podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

 1. schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 2. na návrh krajské veterinární správy připravuje vydání nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění,
 3. zajišťuje úhradu nákladů spojených s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete

Správa místního poplatku

podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

 1. vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a za užívání veřejného prostranství
 2. vykonává správu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za užívání veřejného prostranství podle zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění

Ve vlastní působnosti je to pak:

V samostatné působnosti odbor zajišťuje podklady pro jednání orgánů města,

navrhuje vydání obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, plní úkoly uložené orgány města

Územní plán

ve spolupráci s Úřadem územního plánování MěÚ Bohumín pořizuje a posuzuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady pro město

Životní prostředí

odbor zajišťuje souhrnné koncepční a rozvojové záměry města v oblasti životního prostředí, dále pak:

Ochrana zvířat proti týrání

 1. ve spolupráci s orgány státní správy zabezpečuje ochranu zvířat proti týrání
 2. zajišťuje odchyt toulavých psů ve městě

Kanalizace

 1. vede majetkovou evidenci kanalizací ve vlastnictví města
 2. zajišťuje kontroly míry znečištění odpadních vod podle rozhodnutí vodoprávního úřadu, vybrané údaje z majetkové evidence kanalizací a z jejich provozní evidence předává vodoprávnímu úřadu

Odpadové hospodářství

 1. odpovídá za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města
 2. zabezpečuje zpracování Plánu odpadového hospodářství města Rychvald včetně kontroly jeho plnění
 3. odpovídá za záležitosti spojené s provozem sběrného dvora na území města
 4. zajišťuje likvidaci černých skládek na území města
 5. zabezpečuje monitoring plynů a podzemních vod vč. laboratorních rozborů na skládce TKO Rychvald – Autopal

Majetková správa

Veřejná zeleň

 1. zodpovídá za běžnou údržbu veřejné zeleně
 2. připravuje investiční záměry na rekonstrukci veřejné zeleně

Označování ulic a ostatních veřejných prostranství, přidělování evidenčních a popisných čísel budov

 1. přiděluje evidenční a popisná čísla budov a vede jejich evidenci
 2. zodpovídá za soulad čísel popisných a čísel evidenčních
 3. zodpovídá za označování ulic a ostatních veřejných prostranství

Veřejné prostranství

 1. dohlíží na třetí osoby při záboru veřejného prostranství, dbá na uvedení dotčených ploch do původního stavu
 2. vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 3. zajišťuje správu, opravy a údržbu veřejného prostranství, městského mobiliáře a drobné architektury města
 4. vede majetkovou evidenci veřejného prostranství, městského mobiliáře a drobné architektury města

Kontakty

Jméno
vedoucí odboru stavební úřad, silniční správní úřad, územní plán, přidělování čísel popisných
Regina Ondrušková
stavební úřad, přidělování čísel popisných
Pavlína Duchoňová
stavební úřad, přidělování čísel popisných
Ing. Denisa Plhalová
ochrana životního prostředí, povolováníkácení stromů, zaběhnutí psi
Jana Vehovská
poplatky za odpad, poplatky za psy, biologický odpad, odvoz domovního odpadu
Tomáš Drábek
Telefon
vedoucí odboru stavební úřad, silniční správní úřad, územní plán, přidělování čísel popisných
596 543 030
stavební úřad, přidělování čísel popisných
596 543 055
stavební úřad, přidělování čísel popisných
596 543 054
ochrana životního prostředí, povolováníkácení stromů, zaběhnutí psi
596 543 049
poplatky za odpad, poplatky za psy, biologický odpad, odvoz domovního odpadu
596 543 046
Email
vedoucí odboru stavební úřad, silniční správní úřad, územní plán, přidělování čísel popisných
ondruskova@rychvald.cz
stavební úřad, přidělování čísel popisných
duchonova@rychvald.cz
stavební úřad, přidělování čísel popisných
plhalova@rychvald.cz
ochrana životního prostředí, povolováníkácení stromů, zaběhnutí psi
vehovska@rychvald.cz
poplatky za odpad, poplatky za psy, biologický odpad, odvoz domovního odpadu
drabek@rychvald.cz