Vyberte stránku

Podrobnosti k realizaci domovních čistíren odpadních vod ve městě Rychvaldu

Tato dotační výzva č.12/2019 je zaměřena na podporu realizace individuálních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových výdajů s maximální výši 100 tis. Kč na jeden rodinný dům do 5 obyvatel, popř. max. 170 tis. Kč na jeden rodinný dům do 15 obyvatel. Zároveň v této dotační výzvě zůstala podmínka, na kterou jsme již upozornili v průběhu předběžného průzkumu, že realizace domovních čistíren odpadních vod musí řešit min. 30% daného území a zároveň být v souladu s územním plánem města a plánem rozvoje vodovodů a kanalizací města Rychvaldu. V průběhu roku 2019 město Rychvald aktualizovalo plán rozvoje vodovodů a kanalizací města Rychvaldu, což bude nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na domovní ČOV.

Další nezbytnou podmínkou této dotační výzvy je, že žadatelem o domovní čistírnu odpadních vod není samotný občan, ale město. Z tohoto důvodu město Rychvald připravilo smlouvu o spolupráci mezi městem a vlastníkem rodinného domu, ve které budou upraveny vzájemná práva a povinnosti obou stran po dobu trvání smlouvy.

Město Rychvald připravilo „veřejné projednávání“ k této problematice v měsíci červnu konktrétně 24. června 2020 od 16,30h v Kulturním domě v Rychvaldu. Občané všech 5 lokalit, kteří splnili kritéria předběžného průzkumu zájmu o domovní ČOV, se můžou přijít zeptat a vyslechnout vše potřebné k této dotační výzvě zejména: (kam umístit ČOV na pozemku, co se stávající žumpou, co s vyčištěnou odpadní vodou, co s kalem, přívod elektrické energie, hydrogeologické posudky, výústní objekty do toku, rozbory apod.) A samozřejmě informace k investičním a provozním výdajům po dobu 10 let pro každou samostatnou ČOV.

Jedná se o těchto 5 lokalit:

Pro upřesnění jsme připravili mapové podklady, které zobrazíte kliknutím na odkazy výše.

Program schůze:

  1. Seznámení s dotačním programem realizace domovních ČOV (prezentace).
  2. Harmonogram realizace ve městě Rychvaldu.
  3. Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace stavby (město x občan).
  4. Diskuze

Po této schůzi město Rychvald zašle všem vlastníkům RD z výše uvedených lokalit dopisy se závaznou přihláškou a návrhem smluv.

Marek Červek, člen komise VaŽP

Share This