Vyberte stránku

Školská rada zasedala

Dne 6.10.2021 se na svém jednání sešla Školská rada při ZŠ Rychvald. Schůzi rady zahájila její předsedkyně Helena Wozniaková, která všechny přítomné pozdravila a informovala o programu jednání. Na schůzi byli za Školskou radu dále přítomni za zákonné zástupce paní Iva Trčková a paní Jarmila Hebdová, za město Rychvald místostarosta Václav Pavlík a radní René Budník. Jednání se také účastnil ředitel školy Daniel Cigánek a tajemnice školy Vanda Urbanczyková.

Jako první bod se projednávalo schválení nového „Školního řádu ZŠ Rychvald“. Ten byl upraven dle nových potřeb a reagoval tak například na nově vzniklou nutnost zajištění distanční výuky a protiepidemická opatření. Rovněž byly do školního řádu zapracovány informace k elektronickým žákovským knížkám a některé upřesňující formulace v omezeních pro žáky.

Dalším bodem pak byla „Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rychvald“, kterou prezentoval ředitel ZŠ Rychvald Daniel Cigánek. Ve zprávě shrnul personální zabezpečení činnosti školy, podrobně informoval radu o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a o stavu absencí a chování žáků, rozebral výsledky žáků devátých tříd u přijímacích zkoušek a celkového počtu přijatých uchazečů na střední školy, zhodnotil výchovně poradenskou činnost a přednesl údaje o prevenci patologických jevů a v neposlední řadě poskytl údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti. Také za vedení školy dodal, že uplynulý rok byl velmi výrazně ovlivněn protiepidemickými opatřeními a nutností distanční výuky. Školská rada poděkovala za podrobnou prezentaci a vyjádřila se velmi kladně k tomu, jak vedení školy i její pracovníci loňskou situaci zvládli a také velmi dobře zajištěnému technickému zázemí školy pro potřebu distanční výuky.

Na ředitele školy navázala tajemnice školy Vanda Urbanczyková, která školské radě podrobně odprezentovala výroční zprávu o hospodaření školy a návrh přerozdělení přebytku. Školská rada neměla ke zprávě žádné výhrady.

Schůze rady následně pokračovala diskusí. Zde nejprve ředitel školy upozornil na kapacitní problémy školy, které jsou způsobeny rostoucím počtem žáků a je potřeba najít řešení. Ředitel školy upozornil nejen na kritický stav s počtem kmenových učeben pro školáky, ale také na výrazně nedostačující kapacity prostorů tělocvičny, kdy i přes výuku tělesné výchovy i v nultých hodinách (na sedm hodin) nastávají situace, kdy musí být v tělocvičně dokonce až tři skupiny žáků (viz. přiložená fotografie) a může se stát nutností případně vyučovat tělesnou výchovu i osmou hodinu, což by některým žákům nepříjemně protáhlo školní den. V diskusi byl ředitel školy informován zástupci města o aktuálním řešení těchto problémů, kdy se na nich intenzivně pracuje ve dvou samostatných rovinách. Jednak se již zpracovává projekt na přístavbu pavilonu základní školy, kdy jeho stavba by vyřešila problém s kmenovými učebnami a dále souběžně běží práce na projektu nové sportovní haly v centru města, která by byla v dopoledních hodinách základní škole k dispozici a vyřešil by se tak problém s nízkou kapacitou stávající tělocvičny.

Paní Jarmila Hebdová, jako členka Spolku rodičů při ZŠ Rychvald, informovala školskou radu o činnosti spolku v uplynulém školním roce a s náhledem plánů pro další období. Také vyzvedla velmi dobrou spolupráci se školou při těchto akcích. Zástupci města vyjádřili uznání členům spolku rodičů, kteří i v obtížné pandemické době věnovali svůj volný čas a energii na přípravu soutěží a akcí pro rychvaldské školáky. Také přislíbili pokračovat v podpoře činnosti spolku ze strany vedení města.

Předsedkyně rady společně s ředitelem školy kladně hodnotili nemalé investiční akce města do školských zařízení. Byly zde ale také z jejich strany připomínky k firmám, které tyto akce prováděly. A to s ohledem na nedodržení termínů a také kvalitu odvedené práce. Zástupci města přislíbili připomínky probrat na radě města a zdůraznili, že i přes situaci s covidem a problémy firem se zaměstnanci a s materiálem, musí zůstat prioritou vysoká kvalita odvedené práce. Bude tak nutná ještě větší kontrola prováděných prací a komunikace mezi městem a zástupci školy.

V závěru předsedkyně rady poděkovala všem přítomným za podněty a příspěvky a ukončila jednání rady.

Helena Wozniaková
předsedkyně školské rady

Share This