Vyberte stránku

Tajemník Městského úřadu Rychvald byl odvolán z funkce

Dne 29.3.2022 byl odvolán z funkce tajemníka Městského úřadu Rychvald pan Bc. Lubomír Klaput.

Podle ustanovení § 103 odst. 3 ObZ starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem. Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje udělil souhlas s odvoláním Tajemníka Městského úřadu Rychvald (dále i jen jako „Souhlas“).

V Souhlasu se uvádí mimo jiné „je zcela zjevné, že tajemník městského úřadu jako vedoucí úředník a statutární zástupce zaměstnavatele dlouhodobě podcenil své povinnosti řídit plnění úkolů městského úřadu, jakož i vytváření podmínek pro jejich plnění. Svým přístupem dlouhodobě porušuje závažným způsobem své zákonem stanovené povinnosti. Neutěšený stav městského úřadu, jakož i špatný stav zabezpečení majetku městského úřadu jsou potvrzeny Auditem a IT Analýzou realizovanými v druhé polovině roku 2021.“

Z uvedených důvodů ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyhověl žádosti starosty města Rychvald, o udělení souhlasu s odvoláním tajemníka městského úřadu, a udělil souhlas ředitele krajského úřadu starostovi města Rychvald s odvoláním pana Bc. Lubomíra Klaputa, z funkce tajemníka Městského úřadu Rychvald, a to pro naplnění odvolacího důvodu podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanoveními § 16 odst. 1 písm. a), b), g) a odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále také „zákon č. 312/2002 Sb.“ nebo „ZÚÚSC“) a ve spojení s ustanovením § 302 písm. a), b), c) e), f) a g), § 248 a § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a dále příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Milan Starostka
starosta města Rychvald

Share This