Vyberte stránku

Video ze 14. zasedání ZM Rychvald

Vážení občané,

k dispozici je již video ze 14. zasedání Zastupitelstva města Rychvald.
Video můžete shlédnou v naší videogalerii https://rychvald.cz/14-zasedani-zastupitelstva-mesta-10-3-2021/ nebo přímo na YouTube https://youtu.be/dH1zYqdXvCQ.
Poprvé jste mohli toto zasedání shlédnout také online už v jeho průběhu.

Nově je video také zpracováno tak, že se v něm lze rychle a přehledně proklíkávat k jednotlivým bodům jednání.

Program:
00:00:00 ■ Zahájení a schválení programu jednání ZM
00:06:18 ■ 1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 14. zasedání Zastupitelstva města
00:07:54 ■ 2. Kontrola usnesení
00:08:40 ■ 3. Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
00:09:15 ■ 4. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
00:09:50 ■ 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
00:10:12 ■ 6. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2021 až 2025
00:11:14 ■ 7. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021
00:12:00 ■ 8. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 2. výzva, smlouva z 25. 9. 2017 (proplácené období 25.1.2020-24.7.2020)
00:12:52 ■ 9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva, smlouva z 29. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2020 (proplácené období 25. 7. 2020 – 22. 1. 2021)
00:13:46 ■ 10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva, smlouva z 29. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2020 (proplácené období 25. 7. 2020 – 22. 1. 2021)
00:14:33 ■ 11. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
00:15:48 ■ 12. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2021 z rozpočtu Města Rychvald
00:18:17 ■ 13. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
00:20:54 ■ 14. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Města Rychvald
00:22:00 ■ 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2622 v k.ú. Rychvald
00:24:05 ■ 16. Žádost paní Oleny Soltys o odkoupení části pozemku p.č. 2948/1 v k.ú. Rychvald
00:26:41 ■ 17. Nabídka k úplatnému převodu pozemku p.č. 602 v k.ú. Rychvald
00:28:27 ■ 18. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 6841/3 v k.ú. Rychvald
00:30:17 ■ 19. Žádost p. Pavla Petříka o odkoupení spoluvlastnického podílu k nemovité věci – ideální 3/56 k pozemku p.č. 2021/1 v k.ú. Rychvald
00:32:17 ■ 20. Žádost p. Jiřího Štencla o odkoupení pozemků p.č. 4142 a p.č. 4143 v k.ú. Rychvald
00:34:14 ■ 21. Nabídka k úplatnému převodu pozemku p.č. 6740/4 v k.ú. Rychvald
00:38:11 ■ 22. Diskuze
Václav Pavlík
místostarosta
Share This