Vyberte stránku
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MĚSTA
RYCHVALD

AKTUALITY

Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace

Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace

Další kotlíková výzva, ve které bylo pro Moravskoslezský kraj alokováno 900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí, odstartovala letos 5. září.

Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602 žádostí v objemu 579, 5 milionu korun.

Veřejná výzva OISM

Veřejná výzva OISM

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa.

Více informací v článku.

Vyhlášení prvních výzev MAS Bohumínska je za dveřmi

Vyhlášení prvních výzev MAS Bohumínska je za dveřmi

V září 2017 plánuje MAS Bohumínsko vyhlásit prvních 6 výzev pro příjem projektů. Neváhejte a začněte připravovat své žádosti o podporu! Šance na úspěch je opravdu velká! Žadatelé nebudou v rámci výzev MAS soutěžit s projekty z celé republiky, tak jak je to u velkých výzev operačních programů pro příjem individuální projektů, ale budou si konkurovat pouze v rámci území pokrývající MAS Bohumínsko, tj. území obcí Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Rychvaldu, Petrovic u Karviné a Petřvaldu.

Rekonstrukce Michálkovické

Rekonstrukce Michálkovické

Rekonstrukce Michálkovické ulice probíhá podle plánu. V pondělí 14. 8. započalo frézování zbývající části komunikace a od úterka se bude pokládat provizorní živice na již zrecyklované části silnice.

Výběrové řízení na vedoucího úředníka odboru stavebního a ŽP

Výběrové řízení na vedoucího úředníka odboru stavebního a ŽP

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úředníka odboru stavebního a ŽP.

  • Zaměstnavatel: Město Rychvald se sídlem Orlovská 678, Rychvald
  • Druh práce: vedoucí úředník odboru stavebního a ŽP
  • Místo výkonu práce: MěÚ Rychvald, Orlovská 678
  • Platové zařazení: 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Hasiči mají „novou“ moderní stříkačku

Hasiči mají „novou“ moderní stříkačku

Úterý 28. 3. 2017 bylo pro náš Sbor dobrovolných hasičů i pro samotné město důvodem k oslavám. Vloni jsme se rozloučili se svou Tatrou CAS 32- T815 a nyní ji převzali v novém kabátě jako CAS30/6000/360 S2R Tatra 6x6. Od srpna totiž tato automobilová stříkačka prošla technickým zhodnocením. Firma KOBIT- THZ s.r.o. osadila Tatru novou tzv. „super dlouhou“ kabinou, novým čerpacím zařízením a lanovým navijákem. Autorizovaný dealer TATRA TRUCKS a.s. Servicentrum Vysočina provedl rozsáhlou rekonstrukci podvozkové části.

Nová jednoprostorová, čtyřdveřová kabina je určena pro přepravu požárního družstva o základním počtu 1+5. Je opatřena homologovanými a testovanými upevňovacími body pro montáž druhé řady sedadel s dýchacími přístroji a bezpečnostními pásy.

1703 tatra pred 1703 tatra po
Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

 

O MĚSTĚ

Počet obyvatel

Rok založení

Rozloha (v ha)

Město od roku

HISTORIE

Rychvald se stal městem v roce 1985, ale jeho historie je velmi bohatá, neboť první zmínky hovoří o tom, že byl založen nejspíše koncem 13. století, v době, kdy se dělením slezské větve polské dynastie Piastovců vyčlenilo samostatné těšínské knížectví.

SOUČASNOST

V centru obce bylo vystavěno sídliště, jehož součástí je Základní devítiletá škola se školní jídelnou a víceúčelovým hřištěm, školka, zdravotní středisko, lékárna, Kulturní dům s knihovnou a nákupní středisko. V obci tak vzniklo malé náměstí, které dříve obec neměla.

BUDOUCNOST

Vedení města už od svého nástupu na radnici zvažuje možnosti, jak využít volný prostor po bývalé
kotelně. Nabízelo se několik možností, ale v podstatě od začátku se jevila jako nejlepší stavba sportovní haly.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Mládež i dospělí mají široké možnosti sportovního vyžití. V obci jsou tři tělovýchovné jednoty: Sokol, který byl založen v r.1905, má v současnosti tenisový oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl taekwonda, který je velmi úspěšný i v mezinárodním měřítku a taneční soubor RITMO, ve kterém je aktivně zapojeno 113 dětí ve věku 4–24 let.

Druhou TJ je SLAVOJ, který má oddíl kopané, třetím pak je BANÍK s fotbalovým a šachovým oddílem.

Každoročně je na víceúčelovém hřišti u školy pořádán turnaj v malé kopané o „Pohár starosty“, na Sokolovně tenisové turnaje a Baník pořádá turnaje šachové. Cykloturistům slouží značené stezky.

Přírodní zvláštnosti

Rychvald je protkán několika potoky, které v minulosti daly možnost budování rybníků. Na katastru obce jich vznikla celá řada. Největší Skučák o výměře 25 ha byl v r. 1969 vyhlášen přírodní rezervací. Vyskytuje se zde mnoho druhů chráněných rostlin ale také vodního ptactva. Většina ostatních rybníků je chovných.

Největším rybníkem býval Nový stav. Jeho výměra byla 60 ha, ale v důsledku poddolování a také částečného zasypání hlušinou v době výstavby větrní jámy bývalého dolu v Heřmanicích, se jeho celková plocha zmenšila a bylo na něm povoleno sportovní rybáření.

Při těžbě písku v bývalé místní pískovně byl nalezen bludný balvan úctyhodných rozměrů, jehož váha je odhadována na několik tun. Byl umístěn u školy na sídlišti.

PAMÁTKY

Ze staré zástavby zůstal jen dům čp. 39, který byl původně jen přízemní a byl postaven v r. 1821 jako škola. Za dobu své existence byl mnohokrát přistavován a také sloužil mnoha jiným účelům. Do r. 1938 byl zde obecní úřad a v poschodí četnická stanice, po osvobození v r.1945 pak školka, byt učitele, hudební škola i dům záhradkářů. Po r.1990 byl prodán a přestavěn na prodejnu, kanceláře a byt.

Od r. 1868 prochází obcí železniční trať bývalé Košicko–Bohumínské dráhy, která až do r. 1963 sloužila osobní i nákladní dopravě. Nyní je používaná jen jako vlečka podniku OKD.

KOSTEL SV.ANNY

Druhým nejstarším objektem je římsko-katolický kostel sv. Anny. Byl postaven v létech 1595-6. Nechal jej postavit Bernard Barský z Baště jako kostel protestantský. Je jednolodní s polygonální presbytáří. Vyznačuje se prvky pozdní gotiky a pozdějšími novogotickými úpravami. Stejně jako ke stavbě zámku, bylo při stavbě kostela použito materiálu z rozbořeného orlovského kláštera.

V době protireformační byl kostel předán katolíkům. Kdy k tomu došlo není známo. Údajně se tak stalo za doby majitele Rychvaldu Jana z Vrbna, na jehož náklady byl kostel pro potřeby katolického náboženství upraven. K zasvěcení kostela sv. Anny došlo až v roce 1759. Záznam z r. 1805 pod názvem „Inventarium“ uvádí, že před r. 1688 stál dlouho prázdný a že v kostele se nenacházejí žádné starožitnosti, umělecká díla ani náhrobky.

Z roku 1872 jsou zápisy o přestavbě zakristie a nákupu Božího hrobu. O dalších úpravách nejsou žádné zápisy. Kostel je zaklenut gotickou žebrovou klenbou. Na svornících je uveden letopočet 1596, na druhém monogram B.B.Z.B, na třetím je reliéf erbu Bernarda Barského z Baště. Nad bočním vchodem je z vnější stany kamenné břevno se stejným reliéfem jako nad vstupním portálem do zámku. Štíhlá dvojená okna jsou mělce profilovaná v kvalitním pískovci a jsou zakončená lomeným obloukem s velmi prostou jetelovou kružbou. V západním průčelí kostela je mohutná čtyřboká věž. Původní zvony byly za I. světové války z kostela demontovány a použity pro válečné účely.

V meziválečném období byl kostel vybaven novými zvony, jímž při jejich svěcení byla patronkou hraběnka Franziska Starhembergová. I tyto zvony potkal podobný osud za II. světová války. Dnes má kostel jen jeden zvon ve věži a umíráček ve věžičce na východní straně nad presbytáří. Prostor kolem kostela byl až do r. 1908 využíván jako hřbitov. Byl obehnán nízkou kamennou zdí. Za německé okupace bylo toto oplocení zbouráno a zlikvidovány všechny pozůstatky hřbitova. V roce 1965 byl kostel prohlášen za chráněnou kulturní památku a v r. 1966 byla provedena jeho generální oprava. V literatuře je uváděno, že kostel i zámek postavil vlašský slavitel Bernard Leo, jehož náhrobní kámen z r. 1603 se nachází v kostele sv. Václava v Ostravě.

RENESANČNÍ ZÁMEK

Nejstarší dochovanou stavbou je renesanční zámek, postavený v létech 1575-77. Nechal jej postavit Bernard Barský z Baště. Rozlehlá stavba má vnější rozměr 60×80 m a vnitřní nádvoří 48×48 m. Postaven byl částečně z kamene z rozbořeného Benediktinského kláštera v Orlové. Kamenný portál hlavního vchodu je zdoben erby Bernarda Barského z Baště a jeho třetí manželky Anny Sobišovské ze Šinovic.

Severní a východní křídla zámku byla obytná, v jižní a západní části byly sýpky a stáje. Podle záznamů se v době nevolnictví na zámku také za neplnění povinností nebo za různé nepřístojnosti také „vyplácelo“. K tomuto účelu sloužila trestní lavice, které se říkalo „na bardoňu“. Pravděpodobně jméno získala po občanu, který si ji první vyzkoušel. V zámku byla i kaple, která ale vznikla až při některé z pozdějších přestaveb.

Ve výčtu vlastníků zámku se poprvé objevuje jméno Mönich v r.1749 a Larisch-Mönich v roce 1829. Sňatkem Franzisky Larisch-Mönichové s Ernstem Rüdigerem Starhembergem se zámek dostává rodu Starhembergů. Posledním vlastníkem byl hrabě Georg Starhemberg, který opustil zámek před vánocemi r.1944. Za doby posledních vlastníků byl nad vstupní portál umístěn kovový kombinovaný erb rodu Larisch-Mönichů a Starhembergů zdobený hraběcí korunkou.

Po r.1945 prošel zámek vlastnictvím ČsSS a Rekultivací OKR a v r.1988 se již uvažovalo o jeho demolici. V listopadu 1989 byl bezúplatně převeden do vlastnictví družstva „Redos“ v Hradci Králové. V roce 1995 byl v dražbě prodán Ostravské realitní kanceláři. Prošel pak rukama několika soukromých majitelů, ale teprve poslední vlastník r.2009 započal se záchrannými pracemi a obnovou zámku, který je památkově chráněn. Zámek nikdy nepatřil obci.

KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Třetí dominantou města je kostel církve Československé husitské. Byl postaven v létech 1924-25. V jeho mohutné polygonální věží jsou umístěny dva zvony: Václav a Ludmila, třetí zvon Bořivoj sloužil jako umíráček umístěn ve věžičce nad kněžištěm. Chrámová loď je zdobena malbami ak. malíře Hanuše z r. 1932 a ak. malíře Obšila z r. 1957. V předsíni kostela je za pamětní deskou umístěna urna s popelem prvního faráře a zakladatele církve Československé husitské v Rychvaldě, Karla Vodičky. Za polské okupace byl kostel uzavřen a nesměly se vykonávat ani pohřby s účastí čsl. faráře. 15. srpna 1939 byl kostel vysvěcen na kostel katolický. Vysvěcení provedl biskup Adamski za asistence mnoha kněží. Stalo se tak dva týdny před příchodem německých okupantů. I za německé okupace zůstal kostel uzavřen, ale byly povoleny pohřby s účastí čsl. faráře, který docházel z Michálkovic. Po osvobození v r. 1945 byla činnost církve obnovena. Od r. 1985 je farářkou a od r. 1999 první biskupkou paní Mgr. Jana Šilerová.