Vyberte stránku

Online přenos – 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 16. června 2021 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=xOqy_Ho5T_8
Pořad pro 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 16. 06. 2021
  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2020 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2020
  7. Návrhy na pořízení změny č. 3 Územního plánu Rychvald
  8. Pohledávka po zemřelé paní Zdeňce Poskerové
  9. Žádost paní Oleny Soltys o odkoupení pozemku p.č. 2948/1 v k.ú. Rychvald
  10. Žádost Jiřího Pohanky a p. Pavla Pohanky o odkoupení příjezdové cesty, popř. zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 4142 a p.č. 4143 v k.ú. Rychvald
  11. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2020 a Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020
  12. Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2020
  13. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald
  14. Uzavření Dodatku č. 1 Akcionářské smlouvy ze dne 16.3.2020 mezi společnosti CEVYKO, a.s. se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov a akcionáři Statutárním městem Havířov, společnosti ASOMPO, a.s. a Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.
  15. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
  16. Diskuse
Václav Pavlík
místostarosta
Share This