Vyberte stránku

VÝSKYT NÁKAZY A POUČENÍ O NÁKAZE

Nařízením Státní veterinární správy byla vydána mimořádná veterinární opatření a město Rychvald vymezeno jako oblast v pásmu dozoru v souvislosti s šířením nákazy ,,ptačí chřipky´´. Žádáme tímto všechny chovatele držené drůbeže a jiného ptactva k vyplnění elektronického sčítacího listu viz. odkaz: Aviární influenza – stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci – Státní veterinární správa (svscr.cz). V případě, že chovatelé nebudou mít možnost elektronického podání, budou v pátek, 6. 1. 2023, zaměstnanci MěÚ Rychvald vhazovat do poštovních schránek všech domů informační dopis se sčítacím listem k vyplnění a podpisu, který bude nutno nejpozději do 10. 1. 2023 do 17 hod. fyzicky doručit na MěÚ Rychvald. Žádáme všechny obyvatele o součinnost a poskytnutí potřebných údajů. Upozorňujeme, že v případě nesplnění či porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření hrozí chovatelům uložení vysoké sankce.

Chovatelům tímto Krajská veterinární správa Moravskoslezského kraje mimo jiné nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do
uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství: není- li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí byt uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem. Oznámení o šíření nákazy jsou občané povinni okamžitě hlásit na nepřetržitě dostupnou krizovou linku KVS: +420 720 995 203. Nařízení Státní veterinární správy s kompletními informacemi je zveřejněno na úřední desce města Rychvald.

Dále žádáme všechny občany, aby v případě nálezu uhynulé volně žijící zvěře, informovali Služby města Rychvald: 731 414 250.

odbor stavební a životního prostředí
MěÚ Rychvald

Share This