Vyberte stránku

Výběrové řízení na vedoucího úředníka odboru stavebního a ŽP

Charakteristika vykonávané práce: výkon silničního správního úřadu, výkon stavebního úřadu, projednávání přestupků na úseku stavebního zákona, agenda spojená s územním plánem, příprava a realizace investičních akcí a veřejných zakázek

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
 • věk min.18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost dle § 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb. v platném znění
 • osvědčení podle § 9, odst. 1 zák. č. 45181991 Sb., v platném znění (prokazuje zájemce čestným prohlášením)

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • vzdělání minimálně SŠ stavebního směru
 • praxe min. 5 let v oboru stavebnictví nebo státní správy
 • velmi dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zákona č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dobrá znalost problematiky přípravy veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek
 • obecné znalosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • organizační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, komunikativnost
 • znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činnosti
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (možnost předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání: písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu

Informace na telefonu číslo: 596543037

Lhůta pro podání přihlášky: 31.8.2017

Share This