Vyberte stránku

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – tajemnice/tajemník Městského úřadu v Rychvaldě

Starosta města Rychvaldu vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění, na obsazení pracovního místa – tajemnice/tajemník Městského úřadu v Rychvaldě.

Zaměstnavatel:                                    město Rychvald

Místo výkonu práce:                          město Rychvald

Pracovní poměr:                                 na dobu neurčitou s úvazkem 1,0

Přepokládaný datum nástupu:      jmenování do funkce od  1.6.2022  nebo dle dohody

Platová třída:                                         11. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správa, v platném znění, příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce.

Kvalifikační předpoklady:

  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
  • Zvláštní odborná způsobilost dle zákona o úřednících výhodou

Charakteristika vykonávané práce:

  • Plnění povinností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“)
  • Řízení a koordinace všech činností a odborů městského úřadu, vydávání vnitřních směrnic
  • Plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
  • Plnění činností statutárního orgánu v pracovněprávních záležitostech
  • Plnění další úkolů dle platných právních předpisů

Předpoklady:         dle § 4 zákona o úřednících
Další předpoklady (dle § 5 zákona o úřednících):

Nejméně tříletá praxe splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

  • jako vedoucí zaměstnanec, nebo
  • při výkonu správních činnosti v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při   výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
  • ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce

Požadavky:

  • Znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejm. zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, správní řád, dále zákon o úřednících,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, volební zákony, vše v platném znění)
  • Znalost fungování samosprávy a výkonu státní správy
  • Organizační a rozhodovací schopnosti
  • Znalost práce s PC
  • Komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi, seriózní vystupování
  • Kultivované písemné vyjadřování a zvládání veřejné prezentace
  • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

  Povinné náležitosti písemné přihlášky podle zákona o úřednících:

   • Jméno, příjmení, titul zájemce
   • Datum a místo narození zájemce
   • Státní příslušnost
   • Místo trvalého pobytu
   • Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
   • Datum a vlastnoruční podpis zájemce
   • Telefonní popř. e-mailový kontakt

  Požadované doklady:

   • Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odbornýchznalostech a dovednostech týkajících se správních činností
   • Motivační dopis
   • Čestné prohlášení, že zájemce nemám záznam v Rejstříku trestu (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
   • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
   • Úředně ověřené osvědčení dle zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (nebo doklad o podání žádosti    o vystavení lustračního osvědčení)  a čestné prohlášení dle § 2a § 4 zák. č. 451/1991 Sb. Neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.

  Lhůta pro podání přihlášky:              nejpozději do 10.5.2022 do 16,00 hodin

  Místo a způsob podání přihlášky: v zalepené obálce poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, obálku označte: Výběrové řízení – tajemník – neotvírat Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Rychvald bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín výběrového řízení prodloužit bez uvedení důvodu, případně výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

  V Rychvaldě dne 31.3.2022

  Milan Starostka
  starosta

   

  Upozornění:
  Tajemnice/tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
  Podle zákona o úřednících nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.
  Share This