Vyberte stránku

Veřejná výzva OISM

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa.

Více informací v článku.

 • Zaměstnavatel: Město Rychvald se sídlem Orlovská 678, Rychvald
 • Druh práce: příprava a realizace veřejných zakázek na opravy a investic v majetku města Rychvald
 • Místo výkonu práce: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, Rychvald
 • Platové zařazení: 9. platová třída podle délky praxe v souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost dle § 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v úplném znění

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování oprav a technického zhodnocení bytového i nebytového fondu v majetku města Rychvald
 • komplexní příprava a zajištění projektových dokumentací v souladu s požadavky
 • příprava a zajištění realizace zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřními předpisy města
 • příprava podkladů k žádostem o dotaci, spolupráce s firmami zajišťujícími administrativu spojenou s dotacemi, vyhledávání možností poskytnutí dotací pro město, apod.
 • administrativa spojená s požadavky poskytovatelů dotací, povahou zakázek, zaúčtováním faktur zakázek, aj.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • vzdělání stavebního směru, min. středoškolské ukončené maturitní zkouškou
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office, práce s Internetem)
 • dobrá znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění
 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění, č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění,
 • praxe min. 5 let v oboru stavebnictví nebo státní správy na pozici pracovníka oprav, údržby a investic při správě nemovitého majetku v samosprávě nebo na pozici projektového manažera stavebních zakázek (oprav a investic) v soukromém sektoru, či obdobném pracovním zařazení odpovídajícímu povaze požadavku na uvedenou pozici
 • dobrá orientace ve stavební projektové dokumentaci a stavebních rozpočtech
 • příjemné vystupování, samostatnost, pečlivost, komunikativní dovednosti, loajalita, kladný vztah k veřejnosti
 • ochota přizpůsobit svou pracovní dobu individuálním potřebám vyplývajícím z pracovní pozice a potřebám zaměstnavatele
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu na území ČR
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Místo podání přihlášky:       Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání:                     písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu poštou

Lhůta k podání přihlášky:    20.10.2017 do 11,30 hod

Bližší informace:                    Ing. Radek Běhal, tel. 596543039, e-mail behal@rychvald.cz

Share This