Vyberte stránku

Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald

Předmětem projektu jsou stavební práce včetně vybavení interiéru nábytkem, informačním systémem a odbornými pomůckami. Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve Městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce budovy č. p. 1609, kde vzniknou 2 multifunkční odborné učebny pro mimoškolní a zájmové vzdělávání, potřebné zázemí pro pedagogický sbor a venkovní prostranství v návaznosti na zajištění adekvátních podmínek pro výuku klíčových kompetencí v rámci neformálního a zájmového vzdělávání. Realizace projektu přispěje k naplnění následujících dílčích cílů a výsledků: – zajištění prostor pro konání mimoškolních a zájmových aktivit; – vytvoření podmínek pro neformální a zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

  • Název akce: Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald
  • Program: 11703
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program
  • Číslo výzvy: 030/06_16_066/ITI_15_01_001
  • Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010082
  • ID projektu: 117D03G001156
  • Název výzvy: 9. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Neformální vzdělávání

Cena projektu z rozhodnutí o poskytnutí dotace:

  • Poskytnutá dotace z IROP: 6,777.878,73Kč
  • Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů: 753.097,64Kč
  • Celková cena: 7,530.976,37Kč

Termín realizace: rok 2019

Share This