Vyberte stránku

Online přenos – 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 15. června 2022 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=L4MM14LcTCg

Pořad pro 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15.06.2022

 1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti RM
 4. Zprávu o činnosti FV
 5. Zpráva o činnosti KV
 6. Žádost manželů p. Milana a p. Ing. Vladislavy Strnadlových o odkoupení pozemků p.č. 218, p.č. 219 a p.č. 220 všechny v k.ú. Rychvald
 7. Žádost p. Miloše Horáka o odkoupení pozemku p.č. 429/55 v k.ú. Rychvald
 8. Žádost p. Radka Pensimuse o odkoupení části pozemku p.č. 6737 v k.ú. Rychval
 9. Program poskytování dotací z rozpočtu města Rychvald na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod pro rok 2022
 10. Dopisy p. Doc. PhDr. Iva Bartečka CSc., p. Jiřího Bartečka, p. Otmara Bartečka a p. PhDr. Marcely Pařenicové
 11. Vyřazení movitého majetku v budově Městského úřadu Rychvald
 12. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2021
  Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2021
 13. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z operačních programů SFŽP a z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 14. Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2021
 15. Informativní zpráva k projektu „Odkanalizování města Rychvald“
 16. Diskuse
Václav Pavlík
místostarosta
Share This