Vyberte stránku

Online přenos – 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 15. prosince 2021 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://youtu.be/mZ7q2uOtp74

 

Pořad pro 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15.12.2021

  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2022
  7. Návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2021 – 2030
  8. Návrh spolufinancování kotlíkové dotace v programovém období 2021 – 2027 – 4. výzva
  9. Kotlíkové dotace v programovém období 2021 – 2027 – 4. výzva
  10. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  11. Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2022; nabytí nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
  12. Nabídka Náboženské obce Církve československé husitské v Rychvaldu
  13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. KI/52/d/2021/RR ke stavbě „Parkoviště Orlovská, Rychvald“
  14. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Rychvald č.1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  15. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  16. Vyřazení majetku města Rychvald bezúplatným převodem Základní škole Rychvald, okres Karviná, p.o.
  17. Diskuse
Václav Pavlík
místostarosta
Share This