Vyberte stránku

Domovní čistírny odpadních vod 2022 zjišťování předběžného zájmu

Vážení občané,

vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o dotovanou výstavbu domovních čistíren odpadních vod k rodinným domům, především občanů lokality Horního Podlesí, si zde dovoluji občanům této lokality nabídnout možnost účasti v průzkumu předběžného zájmu v této lokalitě. Lokalita Horní Podlesí je v přiložené mapce vyobrazena včetně vyznačených hranic na dvou samostatných výkresech. V případě pochybností, zda Vaše nemovitost patří do lokality Horního Podlesí, se může obrátit na Městský úřad Rychvald e-mailem (např.: behal@rychvald.cz), osobně nebo telefonicky. U osobní návštěvy doporučujeme si předem sjednat termín schůzky.

Dotazník je určen pro nemovitosti již zkolaudované, tj. stavby pro trvalé rodinné bydlení, zejména rodinné nebo bytové domy, ve kterých je nebo bude k trvalému bydlení přihlášena alespoň jedna osoba, které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Vyplněný dotazník, který najdete v tomto čísle Rychvaldského zpravodaje, stačí doručit na podatelnu Městského úřadu Rychvald osobně nebo poštou. Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků není stanoven, bude upřesněn dodatečně.

Zároveň upozorňujeme, že Město Rychvald jako vyhlašovatel tohoto předběžného průzkumu si vyhrazuje právo pro úpravu hranic uvedené lokality, nebo rozdělení této lokality na více lokalit a právo pro změnu znění názvu projektu v případě podávání žádosti o dotaci u poskytovatele dotace.

Milan Starostka
starosta města

Share This