Select Page

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Zaměstnavatel        –      Město Rychvald, se sídlem Orlovská 678, Rychvald
Druh práce              –      odbor finanční – výkon agendy finančního odboru
Místo výkonu práce –      Městský úřad Rychvald
Platové zařazení      –      9. platová třída podle délky praxe v souladu s nař. vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru účetnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru účetnictví
 • znalost účetních zákonů
 • zkouška odborné způsobilosti z oboru hospodaření ÚSC výhodou
 • znalost účetního programu Gordic výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost právních předpisů
 • odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytuna území ČR
 • datum a podpis

 

K přihlášce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce(možno předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo podání přihlášky:   Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání:               písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu.

Lhůta podání přihlášky:    14.5.2021  do 11:00 hod.

Nástup možný dle domluvy.

v.r. Lubomír Klaput
tajemník

Share This