Vyberte stránku

CZECHPOINT

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Dne 1.2.2008 zahájil svou činnost v Rychvaldě,
budova Městského úřadu, odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy, přízemí, kanc. č. 001.

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:
• výpisy z informačních systémů veřejné správy (vydání ověření výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis elektronických receptů, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z insolvenčního rejstříku, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Veřejných rejstříků, Výpis z Živnostenského rejstříku)
• základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádost o změnu údajů
• podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
• konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
• založení a správa datové schránky (zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů, zrušení přístupu pověřené osoby, znepřístupnění datové schránky, která byly zřízena na žádost aj.)
• zprostředkovaná identifikace osoby a další
Více informací na https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím, než půjdete na pracoviště Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu nebo nemovitosti, ke kterým chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Lhůta pro vydání všech uvedených výpisů z centrálních registrů je na počkání.

Výpis z Obchodního rejstříku

 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Výpis z Insolvenčního rejstříku 

 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) organizace, nebo osobní údaje (hledání konkrétní osoby)
 • Komu lze výpis vydat: komukoliv, jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele
 • Kolik to bude stát: 100 Kč za první stranu, 50 Kč za každou následující stranu

 

Výpis z Rejstříku trestů 

 • Komu lze výpis vydat:
  • osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • zmocněncům – na základě ověřené plné moci
  • cizincům, kteří mají přidělené rodné číslo a platný doklad totožnosti
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis bodového hodnocení řidiče

 • Komu lze výpis vydat: Vydat výpis lze pouze osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti – občanského průkazu, cestovního pasu
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky
 • Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
 • Co potřebujete vědět: IČ organizace
 • Komu lze výpis vydat: o výpis může požádat kdokoliv.

 

Výpis z Katastru nemovitostí 

 • Co dostanete: úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět:
  • název katastrálního území, číslo parcely, jedná-li se o pozemek
  • stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu
  • nebo číslo Listu vlastnictví
  • průkaz totožnosti není potřeba
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z katastrální mapy

 • Dokument je důležitý např. pro oceňování nemovitostí nebo některé druhy stavebního řízení. Výpis má formát A4
 • Co potřebujete vědět:
  • název katastrálního území, číslo parcely, jedná-li se o pozemek
  • stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu
  • průkaz totožnosti není potřeba
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis ze Živnostenského rejstříku 

 • Co dostanete: úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Podání živnostenskému úřadu

 • ohlášení živnosti 1.050,- Kč
 • ohlášení další živnosti 550,- Kč
 • přijetí žádosti o koncesi 1.050,- Kč
 • přijetí další žádosti o koncesi 550,- Kč
 • změna rozhodnutí o udělení koncese 550,- Kč
 • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550,- Kč

Podání lze učinit v listinné nebo elektronické podobě. Kontaktní místo veřejné správy doručí přijaté podání živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud podatel živnostenský úřad nezvolí, bude podání doručeno živnostenskému úřadu dle místa podání. Podatel je povinen prokazovat totožnost předložením platného dokladu – občanského průkazu, cestovního.
Podání v elektronické podobě: Na portálu hospodářské komory vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem – to si poznamenejte. Na kontaktním místě Czech POINT při podání do RžP toto číslo sdělíte. Vámi předem vyplněna data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech POINT. Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad.
Podání v listinné podobě: Na portále hospodářské komory vyplňte formulář a vytiskněte jej. Na místě Czech POINT předložíte vyplněný formulář, který bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.

 

Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství MŽP 

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Kontaktní místa Czech POINT autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Výpis elektronických receptů pacienta

 • Lékový záznam poskytne žadateli přesný přehled o tom, jaké léky mu byly předepsány a vydány, kdy, kým a v jakém množství
 • Komu lze výpis vydat: osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas,aj.), rodiči, jakožto zákonnému zástupci dítěte do 18 let věku
 • zmocněncům – na základě ověřené plné moci
 • Kolik to bude stát: za výpis se hradí 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Zprostředkovaná identifikace

 • Ověření totožnosti žadatele, zjištění potřebných informací a převzetí podkladů od žadatele a vystavení veřejné listiny o identifikaci
 • Komu lze výpis vydat:
  • Fyzické osobě, které se identifikace týká, a to na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • Právnické osobě zastoupené jednajícími osobami, na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz) a doklady o oprávnění jednat za právnickou osobu)
  • zmocněncům – na základě ověřené plné moci
 • Kolik to bude stát: 200,- Kč

 

Kontaktní místa Czech POINT autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.