Vyberte stránku

Licitace bytu 1+2 – Sokolská 1605/10, Rychvald (22.6.2022)

Dne 22.6.2022 v 16:30 se koná licitace bytu 1+2 na ul. Sokolská 1605, Rychvald, č. bytu 10, 4. nadzemní podlaží. Prohlídka bytu: 20.6.2022 09:00 – 09:15 a 16:30 – 16:45. Sraz zájemců je před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky. Telefon: 59 654 30 47.

Adresa a číslo bytu: Sokolská 1605, Rychvald,
byt č. 10
Velikost a podlaží: 1+2, 4. nadzemní podlaží – dům s výtahem
Popis: Osmipatrový panelový dům v centru města. Byt s balkónem.
Plocha pro výpočet nájemného: 61,98 m2

Celková plocha bytu:

64,88 m2
Prohlídka bytu dne: 20.06.2022 09:00 do 09:15 a 16:30 do 16:45
Přijďte si byt před licitací prohlédnout. Sraz zájemců před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky.
Licitace se koná dne:

 

22.06.2022 v 16:30
v budově Kulturního domu, Náměstí Míru 1609, Rychvald, zasedací místnost v přízemí budovy

Vyvolávací cena:

65,00 Kč / m2 / měsíc

Fotodokumentace:

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku

nebo

 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území města  nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k výkonu veřejně prospěšným prací.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Rychvald.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nesmí vykazovat dluh vůči městu Rychvald k datu zahájení licitačního řízení,
 • nesmí být zapsáni v insolvenčním rejstříku jako dlužníci,
 • nesmí mít adresu trvalého pobytu shodnou s adresou ohlašovny MěÚ,
 • nesmí opakovaně pobírat dávky hmotné nouze,
 • nesmí bydlet na ubytovně
 • v případě, že zájemce již byl nájemcem  bytu ve vlastnictví města Rychvald a byla mu podána výpověď z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce, především z důvodu nehrazení nájemného a služeb, může se licitace zúčastnit po uplynutí lhůty jednoho roku od uhrazení celkového dluhu
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a výpis z centrální evidence exekucí  (ke dni licitace).

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

 • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti  1+1
 • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 1+3

Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

Průběh licitace

Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc.

Poté každý zájemce obdrží čestné prohlášení k vyplnění. Následně zájemci obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně. Obálku s vloženým lístkem odevzdá komisi.

Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek bude provedeno losování vítězné nabídky.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná do 5-ti dnů ode dne licitace.

Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších.

S vybraným uchazečem bude při podpisu nájemní smlouvy uzavřena notářská doložka se svolením k vykonatelnosti. Náklady na pořízení notářské doložky hradí vybraný uchazeč. Cena bude stanovena dle cenové sazby notáře, která se pohybuje v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč bez DPH.

V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky.

Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

Share This