Select Page

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Zaměstnavatel        –      Město Rychvald, se sídlem Orlovská 678, Rychvald
Druh práce              –      odbor finanční – výkon agendy finančního odboru
Místo výkonu práce –      Městský úřad Rychvald
Platové zařazení      –      9. platová třída podle délky praxe v souladu s nař. vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru účetnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru účetnictví
 • znalost účetních zákonů
 • zkouška odborné způsobilosti z oboru hospodaření ÚSC výhodou
 • znalost účetního programu Gordic výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost právních předpisů
 • odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytuna území ČR
 • datum a podpis

 

K přihlášce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce(možno předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo podání přihlášky:   Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání:               písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu.

Lhůta podání přihlášky:    14.5.2021  do 11:00 hod.

Nástup možný dle domluvy.

v.r. Lubomír Klaput
tajemník

Sčítání lidu je v plném proudu

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021

Vážení občané, sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021 na místo původně avízovaného data 12.4.2021. K mírnému časovému skluzu došlo z důvodu pozdějšího dodání zařízení SD od dodavatelů.

Níže naleznete několik užitečných informací k provozu SD:

Provoz sběrného dvora odpadů města Rychvald (SD) se řídí Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou obce (OZV) – odpadovou vyhláškou.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ: PO – SO 10:00 – 17:00 hodin vyjma dní uvedených v zákoně č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Odevzdávat odpady na SD mohou pouze občané města Rychvald (vyjma výrobků s ukončenou životností, které spadající do působnosti smluvních kolektivních systémů). Každý občan obce, který chce odpady na SD odevzdat, je povinen na vyžádání obsluhy SD předložit občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště a v případě kovového odpadu i data narození. Dále je každý občan povinen řídit se pokyny obsluhy SD.

Zdvořile žádáme občany města, aby se snažili odpad pečlivě třídit podle druhů odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat dřevo, lepenku, plasty a podobně. Tyto odpady je třeba umístit do jiných sběrných nádob či kontejnerů a separovat je tak od stavebního odpadu. Dále Vás žádáme, pokud to bude možné, separovat beton a cihly zvlášť do příslušných sběrných nádob. Rovněž apelujeme na občany, aby dovážený objemný odpad (např. nábytek) byl v rozloženém stavu a byly z něho odstraněny skla či zrcadla, které lze rovněž na SD dovézt, ale je třeba je umístit do kontejneru k tomu určenému.

Pokud plánujete dovézt do SD větší množství odpadů, (např. u vyklízení nemovitostí) doporučujeme předem ověřit kapacitu kontejnerů daného odpadu u obsluhy SD na níže uvedeném telefonním čísle.

Zpětný odběr elektrozařízení:
– součástí sběrného dvora odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – smluvní partneři kolektivního systému: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s. a EKOLAMP s.r.o.
– zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení podléhající zpětnému odběru.

Sbírané elektrozařízení:
ELEKTROWIN
– chlazení (chladničky, mrazničky…)
– velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
– malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
ASEKOL
– TV a PC monitory-osobní počítače vč. myší a klávesnic-tiskárny – el. psací stroje-videokamery-rádia-ostatní el. hračky…
EKOLAMP
– Světelné zdroje – přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami,
– velká zařízení – pouze lineární zářivky od 50 cm (kromě solárních panelů)
– malá zařízení – žádný vnější rozměr zařízení nepřesahuje 50 cm.

Vážení občané, závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že služba provozu sběrného dvora pro vás bude přínosem a že nebude docházet ke zbytečným konfliktům mezi obsluhou SD (která musí dbát na výše uvedená pravidla provozu SD) a Vámi občany.  Naším cílem je zvýšení komfortu likvidace odpadů a zároveň zachování výše poplatků za odpady.

Lukáš Oprchalský
jednatel Služby města Rychvald, spol. s.r.o.

Knihovna znovu otevřena

Od pondělí 12. 4. 2021 bude knihovna znovu otevřena pro veřejnost.

Prosíme o dodržování těchto těchto podmínek:
VSTUP POUZE S RESPIRÁTOREM
MAX. 5 OSOB
DODRŽOVÁNÍ 2 M ROZESTUPŮ
POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKCE
POUŽITÍ PC POUZE Z DŮVODU TISKU

Tamara Tluštíková
knihovnice