Vyberte stránku

Doplňující informace města Rychvald pro chovatele drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí

Vážení chovatelé,

vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend a na vyplnění a odevzdání sčítacích listů máme čas jen do středy 11.5.2023, tak Vám, těm, kteří nemají možnost si sčítací listy vytisknout, nabízíme možnost si je vyzvednout, nebo i odevzdat dnes t.j. v pátek 5.5.2023 v budově městského úřadu v kanceláři č. 001 u paní Vehovské v době 8:00 – 11:30 h a 12:30 – 14:00 h.

Pokud jste z těch, kteří je mají vytištěné, doplněné a podepsané, tak máte možnost je odevzdat kdykoliv i mimo úřední hodiny, vhozením do poštovní schránky úřadu, která je umístěna na fasádě u zadního vstupu do budovy městského úřadu.

 

Děkujeme Vám za spolupráci

Ing. Radek Běhal

tajemník

Licitace bytu 1+1 – Středová 1535, Rychvald (22.5.2023)

Dne 22.5.2023 v 16:30 se koná licitace bytu 1+1 na ul. Středová 1535, Rychvald, č. bytu 5, 2. nadzemní podlaží. Prohlídka bytu: 17.5.2023 09:20 – 09:35 a 16:10 – 16:25. Sraz zájemců je před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky. Telefon: 59 654 30 47.

Adresa a číslo bytu: Středová 1535, Rychvald, byt č. 5
Velikost a podlaží: 1+1, 2. nadzemní podlaží – dům bez výtahu
Popis: Čtyřpatrový panelový dům v centru města. Byt s balkónem.
Plocha pro výpočet nájemného: 37,50 m²

Celková plocha bytu:

39,95 m²
Prohlídka bytu dne: 17.5.2023  09:20 do 09:35 a 16:10 do 16:25
Přijďte si byt před licitací prohlédnout. Sraz zájemců před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky.
Licitace se koná dne:

 

22.5.2023 v 16:30
v budově Kulturního domu, Náměstí Míru 1609, Rychvald, zasedací místnost

Vyvolávací cena:

65,00 Kč / m2 / měsíc

Fotodokumentace:

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku

nebo

 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území města  nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k výkonu veřejně prospěšným prací.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Rychvald.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nesmí vykazovat dluh vůči městu Rychvald k datu zahájení licitačního řízení,
 • nesmí být zapsáni v insolvenčním rejstříku jako dlužníci,
 • nesmí mít adresu trvalého pobytu shodnou s adresou ohlašovny MěÚ,
 • nesmí opakovaně pobírat dávky hmotné nouze,
 • nesmí bydlet na ubytovně
 • v případě, že zájemce již byl nájemcem  bytu ve vlastnictví města Rychvald a byla mu podána výpověď z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce, především z důvodu nehrazení nájemného a služeb, může se licitace zúčastnit po uplynutí lhůty jednoho roku od uhrazení celkového dluhu
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a výpis z centrální evidence exekucí  (ke dni licitace).

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

 • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti  1+1
 • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 1+3

Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

Průběh licitace

Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc.

Poté každý zájemce obdrží čestné prohlášení k vyplnění. Následně zájemci obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně. Obálku s vloženým lístkem odevzdá komisi.

Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek bude provedeno losování vítězné nabídky.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná do 5-ti dnů ode dne licitace.

Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších.

S vybraným uchazečem bude při podpisu nájemní smlouvy uzavřena notářská doložka se svolením k vykonatelnosti. Náklady na pořízení notářské doložky hradí vybraný uchazeč. Cena bude stanovena dle cenové sazby notáře, která se pohybuje v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč bez DPH.

V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky.

Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

Licitace bytu 1+1 – Středová 1534, Rychvald (22.5.2023)

Dne 22.5.2023 v 16:00 se koná licitace bytu 1+1 na ul. Středová 1534, Rychvald, č. bytu 11, 4. nadzemní podlaží. Prohlídka bytu: 17.5.2023 09:00 – 09:15 a 16:30 – 16:45. Sraz zájemců je před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky. Telefon: 59 654 30 47.

Adresa a číslo bytu: Středová 1534, Rychvald, byt č. 11
Velikost a podlaží: 1+1, 4. nadzemní podlaží – dům bez výtahu
Popis: Čtyřpatrový panelový dům v centru města. Byt s balkónem.
Plocha pro výpočet nájemného: 38,75 m²

Celková plocha bytu:

42,45 m²
Prohlídka bytu dne: 17.5.2023 09:00 do 09:15 a 16:30 do 16:45
Přijďte si byt před licitací prohlédnout. Sraz zájemců před hlavním vchodem domu v čase začátku prohlídky.
Licitace se koná dne:

 

22.5.2023 v 16:00
v budově Kulturního domu, Náměstí Míru 1609, Rychvald, zasedací místnost

Vyvolávací cena:

65,00 Kč / m2 / měsíc

Fotodokumentace:

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku

nebo

 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území města  nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k výkonu veřejně prospěšným prací.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Rychvald.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nesmí vykazovat dluh vůči městu Rychvald k datu zahájení licitačního řízení,
 • nesmí být zapsáni v insolvenčním rejstříku jako dlužníci,
 • nesmí mít adresu trvalého pobytu shodnou s adresou ohlašovny MěÚ,
 • nesmí opakovaně pobírat dávky hmotné nouze,
 • nesmí bydlet na ubytovně
 • v případě, že zájemce již byl nájemcem  bytu ve vlastnictví města Rychvald a byla mu podána výpověď z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce, především z důvodu nehrazení nájemného a služeb, může se licitace zúčastnit po uplynutí lhůty jednoho roku od uhrazení celkového dluhu
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a výpis z centrální evidence exekucí  (ke dni licitace).

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

 • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti  1+1
 • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 1+3

Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

Průběh licitace

Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc.

Poté každý zájemce obdrží čestné prohlášení k vyplnění. Následně zájemci obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně. Obálku s vloženým lístkem odevzdá komisi.

Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek bude provedeno losování vítězné nabídky.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná do 5-ti dnů ode dne licitace.

Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších.

S vybraným uchazečem bude při podpisu nájemní smlouvy uzavřena notářská doložka se svolením k vykonatelnosti. Náklady na pořízení notářské doložky hradí vybraný uchazeč. Cena bude stanovena dle cenové sazby notáře, která se pohybuje v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč bez DPH.

V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky.

Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

UPOZORNĚNÍ K ÚHRADĚ POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Vážení občané,

pokud máte vše k dnešnímu dni uhrazeno, berte tuto zprávu jako informační a důležitou pro platby v dalších letech.

Během měsíce dubna Vám byl, nebo bude doručen dopis s informacemi k úhradám poplatků za komunální odpad a psy nejen pro letošní rok, ale i následující období. Tento dopis s údaji v něm obsaženými Vám již v budoucnosti zaslán nebude. Složenky již nebudou distribuovány.

Dopis obsahuje údaje o platbě, variabilní symbol a číslo účtu ty si prosím uschovejte, jsou zasílány jednorázově a budou vám sloužit pro platby i v následujících letech.

VARIABILNÍ SYMBOLY jsou důležité pro přiřazení Vaší platby k Vaší osobě, případně rodinným příslušníkům, pokud je máte v databázi poplatníků k Vaší osobě přiřazené.

Zde uvádíme shrnutí podstatných informací z dopisu:

 • možnost bezhotovostní úhrady poplatků za komunální odpad a za psa prostřednictvím Portálu občan na adrese https://portal.rychvald.cz/portal/. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.
 • možnost provést platbu bankovním převodem.

 

Konkrétní platební údaje naleznete v přiloženém k dopisu Vyúčtování místního poplatku. V případě nepravdivých či nepřesných údajů, hlavně u poplatku za psa, nás jako správce poplatku informujte:

 • osobně v budově Městského úřadu v úředních hodinách
 • telefonicky na čísle 596 543 046 nebo
 • emailem na adrese kupcova@rychvald.cz a podatelna@rychvald.cz

Chcete-li provádět úhradu poplatku za odpad všech členů domácnosti v jediné částce a nemáte to prozatím sjednáno, napřed nás jako správce poplatku kontaktujte, abychom mohli vše nastavit pod jednoho plátce a Vaše platby se správně párovaly.

Pokud máte pochybnosti ohledně správného párování, můžete provést kontrolu přes portál občana před tím, než nás jako správce kontaktujete.